หน้าแรก กระทรวง อว. สวทช. ชวนผู้ประกอบการ ช้อปงานวิจัยพร้อมลงทุน 2-4 ธ.ค. ไทยแลนด์เทคโชว์2020 พร้อมอัพเดท 10 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
กระทรวง อว. สวทช. ชวนผู้ประกอบการ ช้อปงานวิจัยพร้อมลงทุน 2-4 ธ.ค. ไทยแลนด์เทคโชว์2020 พร้อมอัพเดท 10 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
2 ธ.ค. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : THAILAND TECH SHOW 2020 is now open for business

(2 ธันวาคม 2563) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2020 ภายใต้แนวคิด “วิถีชีวิตใหม่ นวัตกรรม เพื่อการลงทุน (Technologies and Innovations for Investment in The New Normal)” บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรกอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal ผ่านช่องทาง www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020 เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ กว่า 290 ผลงาน จากพันธมิตร 40 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ประธานในพิธีเปิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก

ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า กระทรวง อว. มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน การจัดงาน THAILAND TECH SHOW 2020 เป็นงานที่สนับสนุนการนำผลงานวิจัย จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่จัดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020 แต่ยังมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นทั้งเนื้อหาและเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนเข้าถึงเทคโนโลยีพร้อมใช้จริง ทั้งนี้จากที่ประเทศไทยประสบปัญหากับดักรายได้ปานกลาง หรือ middle-income trap มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจจะต้องปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น มีธุรกิจรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ในขณะที่ธุรกิจรูปแบบเก่าจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

งาน THAILAND TECH SHOW 2020 ถือว่าเป็นงานสำคัญที่ตอบสนองนโยบายของกระทรวง อว. ได้เป็นอย่างดี โดยมีการรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีพร้อมใช้จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยภาครัฐและเอกชนทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้เอกชนที่สนใจรับถ่ายทอดสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และมีเวทีซึ่งเป็นกลไกให้นักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นๆ ด้วย ในรูปแบบออนไลน์ และเป็นการสร้าง Technology Transfer Platform ที่เหมาะสมกับ Digital Transformation อีกด้วย
นอกจากนั้นแล้วในปีนี้ได้มีการเชิญบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศ มาแนะนำเทคโนโลยีและแสวงหาความร่วมมือกับประเทศไทยด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญที่จะตอบโจทย์การยกระดับวงการวิจัยของไทยไปสู่เวทีโลกได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ทั้งภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐผู้ใช้เทคโนโลยี และภาคสังคมที่สนใจเสาะหาเทคโนโลยีไปต่อยอดใช้งาน เข้าร่วมงาน THAILAND TECH SHOW 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์ ช่องทาง www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020 เพื่อแสวงหาโอกาสในการนำเทคโนโลยีใปปรับปรุงธุรกิจ หรือองค์กรของท่านให้ดียิ่งขึ้น ช่วยเหลือชุมชนของตนเอง ให้ก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้ เพื่อช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า งานดังกล่าว สวทช. จัดแสดงผลงานวิจัยร่วมกับพันธมิตรหน่วยงานวิจัยรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ กว่า 40 หน่วยงาน จำนวน 290 ผลงาน ถือเป็นแหล่งรวมงานวิจัยในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม เกษตรและประมง เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าถึงได้ในจุดเดียว ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน ที่ช่องทาง www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020 เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีของคนไทยและเป็นการช่วยผลักดันงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์และสร้างธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานเทคโนโลยี การนำเสนอผลงานวิจัย เปิดโอกาสเจรจาจับคู่ธุรกิจกับเจ้าของเทคโนโลยี การสัมมนาและการบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยี และการช้อปปิ้งสินค้าเทคโนโลยี และอีกไฮไลต์ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด คือ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีการนำเสนอผลงานที่น่าลงทุนที่สุดประจำปี 2563 โดยที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและผู้ประกอบการที่สนใจ มีการนำเสนอ Investment Pitching ผลงานเด่น สวทช. ไปแล้วทั้งสิ้น 51 เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว 16 ผลงาน อยู่ระหว่างเจรจาและเตรียมการทอดเทคโนโลยีอีก 5 ผลงาน

“งาน THAILAND TECH SHOW สวทช. จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาครวม 14 ครั้งแล้ว โดยครั้งที่ผ่านมาพันธมิตรหน่วยงานวิจัยร่วมกิจกรรม 40 หน่วยงาน จำนวนเทคโนโลยีที่ร่วมแสดง 234 ผลงาน มีผู้ประกอบการแสดงความสนใจจับคู่ขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนกว่า 300 คู่ธุรกิจ ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วกว่า 70 สัญญา และอยู่ในระหว่างเจรจาอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีผู้สนใจขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจำนวนมาก ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์และเครื่องสำอาง วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร ตลอดจนอุตสาหกรรมการเกษตรและประมง เป็นต้น” ผอ. สวทช. กล่าว

โอกาสนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ได้ขึ้นบรรยายพิเศษ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch) สำหรับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจทราบแนวโน้ม 10 เทคโนโลยีในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ วัคซีนโควิด 19 (COVID-19 Vaccine) ยาแก้ไขความชรา (Rejuvenating Drug) และ ขวดพลาสติกจากพืช (PEF) เป็นต้น

สำหรับงานในครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลงาน 290 ผลงาน ทั้งจาก สวทช. และพันธมิตร 40 หน่วยงาน (หน่วยงานวิจัยภาครัฐ 6 หน่วยงาน สถาบันการศึกษา 27 ราย และหน่วยงานวิจัยบริษัทเอกชน 6 หน่วยงาน) แบ่งเป็น เทคโนโลยี 30,000 บาทราคาเดียว จำนวน 21 ผลงาน เทคโนโลยีเจรจาเงื่อนไข จำนวน 272 ผลงาน และผลงานเด่น สวทช.จำนวน 5 ผลงาน
โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานบนออนไลน์ที่ www.nstda.or.th/thailandtechshow/2020
หรือสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 0 2564 7000

แชร์หน้านี้: