หน้าแรก สวทช. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน TGIST ปีการศึกษา 2565
สวทช. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน TGIST ปีการศึกษา 2565
26 ส.ค. 2565
0
กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

สวทช. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน TGIST ปีการศึกษา 2565 พร้อมประกาศรางวัลนักศึกษาทุนที่มีผลงานวิชาการดีเด่น Outstanding Student Award ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ประจำปี 2565 โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ มี ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีนักศึกษาโครงการทุน TGIST ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 25 คน แบ่งเป็นผู้รับทุนระดับปริญญาโทจำนวน 18 คน และผู้รับทุนระดับปริญญาเอกจำนวน 7 คน

 

ดร.ชฎามาศ รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการทุน TGIST เป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก โดยอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาซึ่งมีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ และ สวทช. ที่มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนา เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงสู่สังคม สำหรับในปีนี้ขอต้อนรับและขอขอบคุณนักศึกษาทุนคนที่สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุน TGIST รวมถึงขอขอบคุณอาจารย์ ผู้ปกครอง และนักวิจัย สวทช. ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ ขอให้นักศึกษานำเอาความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับนำไปประยุกต์ปรับใช้และนำพาตนเองและหมู่คณะไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จและความก้าวหน้าบนเส้นทางอาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

 

นอกจากนี้ ดร.ชฎามาศ ยังกล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัลผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น หรือ Outstanding Student Award 2022 ให้กับ น.ส.จุฑารัตน์ รัตนการันต์ จากโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) ระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (TGIST 2561–2563) ผู้ซึ่งได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นประจำปีนี้ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ดร.จุรีรัตน์ ประสาน นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จากโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่อาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัยสวทช. ทำงานร่วมกัน เรื่องการประยุกต์ใช้การลดอุณหภูมิด้วยอากาศเย็นร่วมกับวัสดุฉนวนความร้อนในการจัดการห่วงโซ่ความเย็นของผลิตผลสดโดยมีผลงานวิชาการ ประกอบด้วย บทความในวารสารนานาชาติที่อยู่ใน Quartile 1 อ้างอิงจากฐาน Scimago จำนวน 2 ฉบับ และบทความในวารสารนานาชาติตามรายชื่อของ Citation index ที่มี Impact Factor อ้างอิงจากฐาน ISI จำนวน 2 ฉบับ บทความตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุมวิชาการนานาชาติที่มีกรรมการพิจารณาคุณภาพ Peer Review จำนวน 1 ผลงาน Abstract Oral การประชุมวิชาการนานาชาติ จำนวน 3 ผลงาน และ Poster Presentation ระดับนานาชาติจำนวน 1 ผลงาน

น.ส.จุฑารัตน์ รัตนการันต์ ผู้ได้รับรางวัล Outstanding Student Award 2022 กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ สวทช. และโครงการ TGIST ที่มอบโอกาสและสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่ดี นำมาซึ่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่ระดับสากล เป็นที่มาของการได้รับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุน TGIST รุ่นน้องทุกคน โดยฝากข้อคิดว่า ทุกความพยายามอาจไม่ได้นำมาซึ่งความสำเร็จ แต่ทุกความสำเร็จต้องมีความพยายามเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอ

 

เช่นเดียวกับ ดร.วันเสด็จ เจริญรัมย์ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ซึ่งเคยได้รับทุน TGIST ได้มาเล่าประสบการณ์ในระหว่างการได้รับทุนและการเข้ามาเป็นนักวิจัย สวทช. พร้อมแนะนำกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จ โดยต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ทุ่มเทให้มากกว่าคนอื่น และอดทนรู้จักการรอคอย โดยขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทุนในปีนี้ทุกคน.

 

แชร์หน้านี้: