หน้าแรก สวทช. เจ๋ง!! คว้า 2 รางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในงาน PRIME MINISTER AWARDS Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022
สวทช. เจ๋ง!! คว้า 2 รางวัลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในงาน PRIME MINISTER AWARDS Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022
17 ส.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย นางสาววารุณี ลีละธนาวิทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ด้านสารสนเทศ เข้ารับมอบโล่รางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาขาความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น และ สาขาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดีเด่น มอบโดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ PRIME MINISTER AWARDS Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวแสดงความยินดีต่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ และได้กล่าวถึงความสำคัญของระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่าเป็นระบบสำคัญจากที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น Thailand 4.0 และเป็นประเทศทันสมัยที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกธุรกิจ ทำให้ภาครัฐและเอกชนต้องปรับตัวและใช้ Digital Transformation ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่จะทำให้ประชาชน รวมถึงนักลงทุนเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ธุรกิจต่างๆ ในประเทศสามารถเติบโตและเดินหน้าต่อไปได้

พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า งานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและกำกับดูแลให้หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือและรับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี 2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นในระดับชาติ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประกอบกับหลักฐานดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะเดียวกับการประเมินตัวชี้วัด The Global Cybersecurity Index (GCI) ซึ่งจัดขึ้นโดยวัดขีดความสามารถด้านไซเบอร์ของประเทศต่างๆ โดย The International Telecommunication Union (ITU) ซึ่งแบบสอบถามจะมีเกณฑ์การประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับประเทศและระดับภูมิภาค และด้านการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งในปีนี้รางวัล PRIME MINISTER AWARDS Thailand Cybersecurity Excellence Award 2022 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 113 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัลทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน

โดย สวทช. ได้รับรางวัล หน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สาขาความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น และ สาขาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดีเด่น ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการ และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างนโยบาย มาตรฐาน และความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาโดยตลอด

/////////////////////////////////////////////////

แชร์หน้านี้: