หน้าแรก บริษัท อาร์ดี เทอร์มอล จำกัด มอบเงินสนับสนุนกองทุนวิจัย สวทช.
บริษัท อาร์ดี เทอร์มอล จำกัด มอบเงินสนับสนุนกองทุนวิจัย สวทช.
8 ก.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 8 กันยายน 2566) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และนายภาณุทัต ธรรมบุศย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม สวทช. ให้การต้อนรับ นายปราชญ์ เยาวพงศ์ศิริ กรรมการบริษัท อารดี เทอร์มอล จำกัด ในโอกาสมอบเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. จำนวน 3,036,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานทางด้านการวิจัย พัฒนาของประเทศไทย และรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมตามมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI )

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวขอบคุณ บริษัทฯ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม โดย สวทช. จะนำเงินสนับสนุนไปใช้ในพันธกิจหลักเกี่ยวกับกิจกรรมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การพัฒนาบุคลากรทางเทคนิค สนับสนุนและส่งเสริม SMEs ในประเทศ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมต่อไป

ทั้งนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท อาร์ดี เทอร์มอล จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยแห่งชาติ ของ สวทช. อาทิ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ห้องปฏิบัติการทีมวิจัยวัสดุเฉพาะทางสำหรับการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรม  และห้องปฏิบัติการทีมวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการขนส่งของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสนใจและเห็นประโยชน์ของกองทุนวิจัยฯ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนระบบนิเวศนวัตกรรมด้านการวิจัยของประเทศพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ สวทช. ขอเชิญชวนท่านร่วมมีส่วนในการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของ สวทช. และผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจาก BOI

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นไปตามการสนับสนุนเงินซึ่งคำนวณจากรายได้ 3 ปีแรก (1-5%) โดยได้ยกเว้นวงเงินภาษีเงินได้เพิ่มเติม 200%ของเงินสนับสนุน และได้รับระยะเวลายกเว้นเงินภาษีเพิ่มเติม 1-5 ปี (รวมสิทธิเดิมแล้วสูงสุดไม่เกิน 13 ปี)

 

หากสนใจสามารถสอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมภาคเอกชน (TEI)
ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม (IFS)
เบอร์โทร. 02-5647000 ต่อ 1335 หรือ 1308
https://www.nstda.or.th/tei/service/service-%E0%B8%BAboi/sti-fund.html

แชร์หน้านี้: