หน้าแรก นาสท์ด้า โฮลดิ้ง สวทช. ผนึก บ.โมรีน่า รุกตลาดวิจัย ‘ไบโอเบส’ เสริมแกร่งอุตสาหกรรมการเกษตร
นาสท์ด้า โฮลดิ้ง สวทช. ผนึก บ.โมรีน่า รุกตลาดวิจัย ‘ไบโอเบส’ เสริมแกร่งอุตสาหกรรมการเกษตร
19 ก.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : NASTDA Holding invests in biotech firm Morena Solutions

13 กรกฎาคม 2565 ที่นิคมอุตสาหกรรมจรัสเกียรติ ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี: ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายเฉลิมพล ตู้จินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด (NASTDA Holding Co., Ltd.) ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ ไบโอเทค นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) ผู้บริหารนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ สวทช.

ร่วมแสดงความยินดีกับ นสพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โมรีน่า โซลูชั่นส์ ในงานเปิดตัวบริษัท โมรีน่า โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัทด้านการผลิตและการคงประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ราเพื่อใช้เป็นชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ช่วยนำส่งสารสำคัญไปยังเป้าหมายได้ตรงจุดโดยไม่สูญเสียสารสำคัญก่อนการนำส่ง จาก ไบโอเทค สวทช. ร่วมลงทุนโดยบริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า กลไกการร่วมลงทุนก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยบริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญ ที่คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด ตามนโยบายการสร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่

โดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการและการเข้าถึงแหล่งเงิน ตลอดจนการพัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดทำแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม โดยกิจการเป้าหมาย (Targeted Company) ของบริษัทฯ จะเน้นการลงทุนในกิจการ Deep Tech ที่รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาจาก สวทช. และหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญต้องเป็นกิจการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อย่างไรก็ดีการร่วมทุนของ นาสท์ด้า โฮลดิ้ง และ บริษัท โมรีน่าฯ ถือว่าตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการเกษตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของประชาชนคนไทย ที่ต้องได้รับการดูแลตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปต่อยอดยกระดับทำให้ภาคเกษตร ผลิตสินค้ามูลค่าสูงและสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรไทย

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า นาสท์ด้า โฮลดิ้ง มีนโยบายการร่วมลงทุนในกิจการเทคโนโลยีที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจ (Early stage) และมีเป้าหมายร่วมทุนในสาขาเป้าหมาย เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงานและวัสดุก้าวหน้า โดยมีบทบาทในการผลักดันให้มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยออกสู่ตลาด ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างธุรกิจที่จะเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่ ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงมากกว่าการมุ่งสร้างผลตอบแทนจากราคาขายหุ้นของการลงทุน โดยมั่นใจว่าการผลักดันผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ในครั้งนี้จะสร้างรายได้ใหม่จากอุตสาหกรรมการเกษตรให้แก่ประเทศ สร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการด้านการเกษตรในภูมิภาคเอเชียและมุ่งหวังว่าบริษัท โมริน่าฯ จะประสบความสำเร็จในธุรกิจสามารถเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีด้านการเกษตรและเติบโตอย่างยั่งยืน

“เราร่วมลงทุนในบริษัท โมรีน่า โซลูชั่นส์ จำกัด ด้วยเห็นถึงศักยภาพด้าน Biobased และ เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยนำผลงานวิจัยด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด ซึ่งการลงทุนในแพลตฟอร์มนี้จะช่วยปิดช่องว่างของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้นการตัดสินใจในการร่วมลงทุนจะเน้นการตัดสินใจในศักยภาพและความสามารถที่ สวทช. จะมีส่วนร่วมในการผลักดันการเติบโตของบริษัทเป็นหลัก มากกว่าเน้นผลตอบแทนในระยะสั้น ในขณะเดียวกันบริษัทนาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด ถือว่าเป็น VC ภาครัฐที่จะช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงของภาคเอกชนผู้ร่วมลงทุนและถือหุ้นระยะยาวได้”

ด้าน นสพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โมรีน่า โซลูชั่นส์ กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะนำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยยอดขายกว่า 500 ล้านบาท ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ด้วยบริษัท โมรีน่า โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการร่วมลงทุนจากภาครัฐคือ บริษัท นาสท์ด้า โฮลดิ้ง จำกัด จาก สวทช. และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด และบริษัทจันวาณิชย์ จำกัด และการที่บริษัท โมรีน่าฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการคงประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ราเพื่อใช้เป็นชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืช จาก ไบโอเทค สวทช. แล้วนั้น บริษัทโมรีน่าฯ ยังได้ผสมผสานในด้านไบโอเทคโนโลยีเข้าไปในกระบวนการผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมหลักที่ชื่อว่า NZT (Nano Zero waste Transportor) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำส่งสารสำคัญไปยังเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและไม่สูญเสียสารสำคัญไปก่อนการนำส่งสารสำคัญ

“เทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้ บริษัท โมรีน่า โซลูชั่นส์ เป็นผู้นำส่งสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลยุทธ์ในการออกผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทฯ จะใช้ NZT ในการนำส่งสารอาหารให้กับพืชในกลุ่มกัญชง กัญชา เพื่อทำให้พืชดังกล่าวได้ผลผลิตสูงสุด และบริษัทฯ จะทำงานวิจัยครบวงจรที่เกี่ยวกับกัญชง กัญชา เพื่อนำประโยชน์จากทุกส่วนของพืชดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสารสำคัญ CBD, THC ที่มีในพืชทั้งสองชนิดว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ NZT นำส่งสารดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โมรีน่า กล่าวทิ้งท้าย

19 ก.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: