หน้าแรก สวทช. ผนึกกำลัง สพฐ. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับนักวิทยาศาสตร์ นำความเชี่ยวชาญตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
สวทช. ผนึกกำลัง สพฐ. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับนักวิทยาศาสตร์ นำความเชี่ยวชาญตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
1 เม.ย. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(31 มี.ค. 64) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี จ.ชลบุรี ดำเนินโครงการความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและแนะนำหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

                                                     

กิจกรรมปฐมนิเทศและแนะนำหลักสูตรโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดขึ้นเพื่อชี้แจงภาพรวมโครงการฯ แนะนำการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ โดยเน้นทักษะด้าน STEAM และแนะนำหลักสูตรที่พัฒนาโดย สวทช. อาทิ หลักสูตร “อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร” “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่” “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” “อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” นำโดย คุณฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และคณะนักวิชาการ กิจกรรมดังกล่าวมีครูโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าร่วมจำนวน 200 คน จากโรงเรียนในพื้นที่ EEC (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) รวม 79 โรงเรียน

คุณฤทัย จงสฤษดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.

 

ในช่วงท้ายรับฟังแนวคิด “การเชื่อมโยงหลักสูตรสถานศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม” โดย พล.อ.อ.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี

 

แผนงานต่อไป สวทช. จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ EEC ในแต่ละหลักสูตรอุตสาหกรรม และนำไปขยายผลสู่การจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมในโรงเรียนเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป.

แชร์หน้านี้: