หน้าแรก สวทช. รับมอบโล่รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สวทช. รับมอบโล่รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
1 มี.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 ก.พ. 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย นางสาวกุศล ทองวัน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นผู้แทนหน่วยงาน เข้ารับมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประเภท “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ซึ่ง สวทช. ได้รับคัดเลือกจากวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีให้เป็นตัวแทนจังหวัด เข้ารับโล่รางวัลในงานพิธีมอบโล่รางวัล ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเป็นผู้มอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรี ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จัดทำขึ้นตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน โดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำเร็จ 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการคัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ จำนวน 235 แห่ง ประกอบด้วย

  1. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน
  2. องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 84 องค์กร
  3. อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 70 อำเภอ
  4. จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 5 จังหวัด

ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมิน และเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

แชร์หน้านี้: