หน้าแรก สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)
สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)
8 ธ.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

8 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แก่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม พร้อมสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 200% สำหรับรายจ่ายในการวิจัยได้ด้วยตนเอง

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. มีความมุ่งมั่นในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอกชน ให้มีความแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดย สวทช. มีกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ประกอบการเอกชนในแต่ละบริบท ทั้งกลไกด้านเทคโนโลยี ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกำลังคน ด้านธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยกลไกด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ปัจจุบัน สวทช. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองทั้งในรูปแบบโครงการวิจัยฯ และระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งเอกชนสามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีตามมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ของกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากร หรือเรียกอย่างย่อว่า มาตรการภาษี 200% (ปัจจุบัน กระทรวง อว. อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงการคลัง ให้พิจารณาต่อขยายระยะเวลาสิทธิ 300% ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อปี 2562) โดยการลงทุนวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นตามมาตรการดังกล่าว นับเป็นส่วนสำคัญ ที่นอกจากจะสร้างผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้ว ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ตัวมาตรการยังมีความคุ้มค่าและคุ้มทุนในการดำเนินงานด้วย ซึ่งผลจากการประเมินความคุ้มค่าของมาตรการภาษี 300% ในช่วงที่ผ่านมา พบว่าอัตราส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อต้นทุน  (B/C ratio) สูงถึง 3.2 เท่า ซึ่งหมายถึงโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน ที่ได้รับรองจาก สวทช. เป็นโครงการที่ภาครัฐมีความคุ้มค่าในการลงทุน เมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดที่รัฐสนับสนุนโครงการวิจัยฯ ผ่านกลไกภาษี

สำหรับใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) ที่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบจาก สวทช. ในวันนี้ ถือว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ซึ่งระบบ RDIMS ดังกล่าว ทาง สวทช. และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงระบบได้ และสามารถนำไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีสำหรับรายจ่ายในการวิจัยฯ ได้ด้วยตนเอง (วิธี Self-Declaration) ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกและมั่นใจในการขอใช้สิทธิยกเว้นภาษี พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไปได้

การมอบใบรับรองฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการเอกชนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดย สวทช. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ และคาดหวังว่าบริษัทฯ จะเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในการลงทุนการวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการนวัตกรรม โดยเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศในอนาคต

 

 

———————————-

หากผู้ประกอบการรายใด สนใจพัฒนาระบบ RDIMS ให้กับกิจการ

โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1328 – 1332 และ 1631 – 1634

แชร์หน้านี้: