หน้าแรก สวทช. ร่วมพัฒนาทักษะ วิทยาการคำนวณ ให้คุณครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิชัยพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์
สวทช. ร่วมพัฒนาทักษะ วิทยาการคำนวณ ให้คุณครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิชัยพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์
27 ต.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเฉพาะทาง หัวข้อ วิทยาการคำนวณ ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมีคุณครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) และโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 38 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนวิทยาการคำนวณ รูปแบบ Unplugged และตัวอย่างกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการฯเริ่มต้นกิจกรรมโดย ดร.ปวริศา บุญรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา) กล่าวเปิดกิจกรรมและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้กิจกรรมวิทยาการคำนวณเพื่อให้ครูนำมาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. ในฐานะวิทยากรหลักอาวุโส โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  นำทีมวิทยากรหลักโครงการฯ ในเครือข่าย สวทช.  บรรยายและนำคุณครูเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยได้กล่าวถึงเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญคือ 1) การให้ความรู้พื้นฐานที่ถูกต้อง 2) การพัฒนาทักษะที่จำเป็น 3)ทัศนคติ แรงบันดาลใจ การค้นพบตนเอง และ 4) การลงมือปฏิบัติและใช้ประโยชน์ โดยใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ STEAM education ผสมผสานกับ วิทยาการคำนวณ ผ่านกิจกรรมและเกมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูลได้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และเติบโตเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมต่อไป ตัวอย่างกิจกรรมเช่น  การเรียนรู้การเรียงลำดับข้อมูลแบบฟอง (bubble sort)  กิจกรรมการฝึกทักษะ Critical thinking ผ่านเกมโอเอ็กซ์และปฏิกิริยากรดเบส  เรียนรู้อัลกอริทึมผ่านการทำทีละอย่าง พับจรวดหรรษา ถอดรหัสข้อความลับจากเพื่อนต่างดาว กิจกรรมลองเป็นหุ่นยนต์ดูซักครั้ง ภาพที่เกิดจากชิ้นส่วนมากมาย และปิดท้ายด้วย กิจกรรมปราศจากข้อความ

จากนั้น ทีมวิทยากรแนะนำการจัดกิจกรรมวิทยาการคำนวณสำหรับเด็ก โดยจะเน้นให้เด็กได้ เลือก หยิบ จับ สัมผัส บทบาทสมมุติ โดยทบทวนตามประสบการณ์เดิมและเพิ่มทักษะวิทยาการคำนวณ เปิดโอกาสให้นำเสนอ แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน ๆ จากนั้นชวนครูสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ให้ความคิดเห็นว่า การอบรมในวันนี้ทำให้ได้เรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมที่หลากหลายได้ลงมือปฏิบัติจริง กิจกรรมสนุกมากไม่ซับซ้อนเกินไป เหมาะกับระดับชั้นของผู้เรียนและคุณครูคิดว่าสามารถนำกิจกรรมที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้จริง

แชร์หน้านี้: