หน้าแรก จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 6 ฉ.4 – ปฏิทินกิจกรรม
จดหมายข่าว สวทช. ปีที่ 6 ฉ.4 – ปฏิทินกิจกรรม
15 ก.ค. 2563
0
จดหมายข่าว สวทช. ย่อย

alt

ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. เปิดรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยสร้างศักยภาพสู่สากลด้วยมาตรฐาน CMMI

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ขอเชิญผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการประยุกต์ใช้และขอรับรองมาตรฐาน CMMI สมัครเข้าร่วม โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration Promotion Project) ปี 2563″ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและการบริการให้มีคุณภาพด้านซอฟต์แวร์ที่ดี เป็นมาตรฐานที่ยอมรับและได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก พร้อมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล โดยโครงการฯ จะให้ทุนสนับสนุนสูงสุดรายละ 800,000 บาท แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านประเมินมาตรฐาน CMMI แล้วอย่างเป็นทางการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.swpark.or.th/cmmi/

หรือสอบถามงานปรึกษาด้านไอที โทร. 0 2583 9992 ต่อ 1431-3 หรืออีเมล cmmi@swpark.or.th

เปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทย เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ รุ่นที่ 7 ประจำปี 2563 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจหรือมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามาฝึกฝนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพพืชภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของ   คณะนักวิจัย สวทช. และฝึกปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการที่มีความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของ สวทช. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้และเทคนิคด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร เป็นต้น ตลอดจนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ไปประยุกต์หรือต่อยอดในการศึกษาวิทยาการชั้นสูงอาทิ ด้านพันธุวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในสายวิจัยอาชีพต่อไป 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02 5297100 ต่อ 77220 หรืออีเมล์ saowanee@nstda.or.th  

https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/245-plant-tissue-culture-project-63-2.html

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมปลายสายวิทย์ เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง หัวข้อ “เห็ดป่าหน้าฝน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

กิจกรรม 3 วัน 2 คืนนี้ ออกแบบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจในการแยกชนิดเห็ดที่พบในธรรมชาติ ซึ่งในกิจกรรมนี้จะประกอบไปด้วย การสำรวจและเก็บตัวอย่างเห็ดจากธรรมชาติ การเรียนรู้โครงสร้างสัณฐานวิทยาของเห็ดผ่านกล้องจุลทรรศน์ และผ่านกิจกรรมปั้นโมเดลเห็ดเสมือนจริง การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดแบบแห้ง    กิจกรรมนี้ยังสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับนิเวศวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดกับป่าไม้ให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าอีกด้วย

ติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์  https://www.nstda.or.th/ssh/

หรือ อีเมล juntira.pun@nstda.or.th

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Fun Science Day สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนพิเศษ) จำนวน 35-40 คน

กำหนดจัดกิจกรรม

– วันที่ 3, 18 และ 27 สิงหาคม 2563 

– วันที่ 10 และ 15 กันยายน 2563

กิจกรรม Fun Science Dayเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 1 วัน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักเรียนจะได้สัมผัสกิจกรรมและการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้โรงเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ โดยมี 5 หัวข้อ ดังนี้

(1) Fun Science Day ตอน Virus

(2) Fun Science Day ตอน DNA

(3) Fun Science Day ตอน Chromatography

(4) Fun Science Day ตอน Plant

(5) Fun Science Day ตอน Plastic

ติดต่อ : nipapornp@nstda.or.th

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเฉพาะทาง หัวข้อ “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 

โดยเป็นกิจกรรม 5 วันที่เหมาะสมหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีความสนใจทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชขั้นพื้นฐาน นักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนนอกห้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยตนเอง ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ภายใต้การดูแลของคณะนักวิจัย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับดีเอ็นเอและเทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับดีเอ็นเอ เช่น การสกัดดีเอ็นเอจากพืช การตรวจสอบดีเอ็นเอ การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Gel electrophoresis เทคนิคการทำให้ชิ้นส่วนดีเอ็นเอต่างๆ บริสุทธิ์ การตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ การออกแบบไพรเมอร์ และการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส (PCR)

ติดต่อ email: kannaporn.suc@nstda.or.th

15 ก.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: