หน้าแรก สวทช. จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2564 เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ณ Coworking Space อวท.
สวทช. จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2564 เพื่อให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ณ Coworking Space อวท.
3 ธ.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานทำสวน นำโดยคุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. คุณภาคภูมิ ศิริเวช ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ และคุณอุดมรัตน์ วัฒนกูล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก โดยมีการจัดฝึกอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพจากใบก้ามปู ให้แก่พนักงานสวทช. คนสวน และผู้ที่สนใจ และนำปุ๋ยชีวภาพจากใบก้ามปูที่ได้จัดเตรียมไว้ ใส่ต้นไม้ตามพื้นที่ต่างๆภายใน อวท. เพื่อบำรุงดินและต้นไม้ให้สมบูรณ์งอกงาม และเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับการจัดกิจกรรมวันดินโลกครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9  เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน

 

 

แชร์หน้านี้: