หน้าแรก สวทช. ผนึก บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาขีดความสามารถ แล็บวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน รองรับความต้องการของผู้ประกอบการภาครัฐ-เอกชน
สวทช. ผนึก บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาขีดความสามารถ แล็บวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐาน รองรับความต้องการของผู้ประกอบการภาครัฐ-เอกชน
2 เม.ย. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 2 เมษายน 2564) ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ (NCTC: NSTDA Characterization and Testing Service Center) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ สำหรับรองรับงานวิจัยขั้นสูงและความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้สามารถเพิ่มศักยภาพการพัฒนางานวิจัยและงานวิเคราะห์ทดสอบของทั้งประเทศให้ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น

ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นการร่วมกันทำงานของหน่วยงานพันธมิตรที่มีหน้าที่พันธกิจเกี่ยวกับการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดย สวทช. มีศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยให้บริการวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนกลุ่มงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure) โดยเป็นผู้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานสากล ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยให้บริการในรูปแบบ One Stop Service โดยทำงานร่วมกับเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หรือ TSEN ที่มีหน่วยงานอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยความร่วมมือกับ Central Lab Thai จะเป็นการสร้างเครือข่ายการวิเคราะห์ทดสอบที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผลักดันให้เกิดพันธมิตรในการเป็น Testing Hub ในระดับ Asean

“ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เป็นศูนย์เครื่องมือกลางของ สวทช. สนับสนุนงานวิจัยและให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ทดสอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ ร่วมกัน (Share use) เป็น Testing Solution Provider เพื่อลดภาระการลงทุนซ้ำซ้อนของเครื่องมือ สวทช. และประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูง เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานในการพัฒนาและส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งมีการควบคุมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025”

NCTC ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบด้านกัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง (Cannabis Analytical Testing Center) หรือ CATC ในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอย่างครบวงจรเกี่ยวกับกัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ทั้งในเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและตรวจสอบความปลอดภัย เช่น การหาปริมาณโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ตัวทำละลายตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน รวมถึงการหาปริมาณกลุ่มสารแคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) ให้ได้ค่ามาตรฐาน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และกำหนดราคาสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC17025 มาตรฐานสากล สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาสินค้ามูลค่าสูงให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญที่ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล”

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. กล่าวต่อว่า “NCTC และ Central Lab Thai เป็นหน่วยงานรัฐบาลและเป็นห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพการวิเคราะห์ทดสอบระดับประเทศ ซึ่งความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในครั้งนี้นั้น จะเป็นการผนึกกำลังในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ทดสอบของทั้งประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการสนับสนุนการวิจัย การวิเคราะห์ทดสอบ และการบริการ ให้มีมาตรฐานสากลตามนโยบายรัฐบาล การทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบ จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจกับผลการวิเคราะห์ทดสอบ และทำให้วิธีการวิเคราะห์ทดสอบเป็นไปตามหลักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ช่วยสร้างเครือข่ายการวิเคราะห์ทดสอบให้ครอบคลุมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฐานความรู้ของประเทศต่อไป”

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)ฯ เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจการเกษตร SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเต็มรูปแบบ โดยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออก มีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค สาขาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East–west Economic Corridor) ได้แก่ (1) สาขาเชียงใหม่ ครอบคลุมการให้บริการภาคเหนือ เขตชายแดนเชียงแสน เชียงของ แม่สอด (2) สาขาขอนแก่น ครอบคลุมการให้บริการภาคตะวันออก จังหวัดขอนแก่น (จุดตัดเส้นทางผ่านลาว เวียดนามและจีน) (3) สาขาฉะเชิงเทรา ครอบคลุมการให้บริการภาคตะวันออก ท่าเรือ Eastern Seaboard (4) สาขากรุงเทพ ครอบคลุมการให้บริการภาคกลาง การส่งออกทางท่าเรือคลองเตย สนามบินสุวรรณภูมิ (5) สาขาสมุทรสาคร ครอบคลุมการให้บริการภาคตะวันตก ชุมชนซีฟูด ทวาย มะริด (6) สาขาสงขลา ครอบคลุมการให้บริการภาคใต้ รวมถึงสตูล ท่าเรือปากบารา ท่าเรือสงขลา ท่าเรือภูเก็ต สนามบินภูเก็ต

นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)ฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) เพื่อร่วมกันทำงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างรวมไปถึงการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่าง โดยเฉพาะการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างพวกกัญชากัญชง และสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนั้นการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จึงถือเป็นความร่วมมือเพื่อสร้างขีดความสามารถในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป

แชร์หน้านี้: