หน้าแรก สวทช. ผนึก บ้านปู เดินหน้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมพลังงาน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
สวทช. ผนึก บ้านปู เดินหน้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมพลังงาน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
8 พ.ค. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : https://www.nstda.or.th/en/news/news-years-2023/nstda-and-banpu-pcl-teamp-up-to-accelerate-carbon-neutrality-journey.html

(8 พฤษภาคม 2566) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมในการเร่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ Head of Digital and Innovation บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สวทช. และ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมเป็นพยาน

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ที่เป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ และเชื่อมโยงกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยผ่านความร่วมมือจากศูนย์วิจัยภายใต้ สวทช. ซึ่งเป็นศูนย์แห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศผ่านการสร้างมูลค่าทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยและทำให้เกิด ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 2.การลดคาร์บอนคาร์บอนเพื่อความเป็นกลางของคาร์บอน 3. Digital transformation 4. Modern and advance agriculture และ 5. มาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

“ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด”

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า   ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ บ้านปูมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ทั้งในกระบวนการทำงานและการสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางการลดการปล่อยคาร์บอน (Decarbonization) ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter สำหรับความร่วมมือกับ สวทช. นี้ จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสององค์กรทั้งในภาพใหญ่ คือ ภาพด้านกลยุทธ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทางคาร์บอน และความร่วมมือในระดับนานาชาติที่ทั้งสององค์กรมีเครือข่าย และประโยชน์ในทางปฏิบัติ ทั้งความร่วมมือเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล รวมถึงการแลกเปลี่ยนทักษะและองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรทั้งสององค์กรอีกด้วย

 

 

/////////////////////////

 

 

 

 

แชร์หน้านี้: