หน้าแรก ‘ฟู้ดแฟคเตอร์’ ผนึก ‘เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช.’สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
‘ฟู้ดแฟคเตอร์’ ผนึก ‘เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช.’สร้างระบบนิเวศนวัตกรรม เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
7 ต.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(7 ตุลาคม  2565) เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านนวัตกรรมอาหาร ร่วมกันแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมและนวัตกรด้านอาหาร โดยมี ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. และนายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ร่วมแถลงข่าว เพื่อให้เกิดการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมด้านอาหารของประเทศเสริมความแข็งแกร่งของ Ecosystem ระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า  สวทช. มีนโยบายให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและพัฒนา มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยนำความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตรและอาหารให้สามารถดำเนินงานได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิต การส่งออก การสร้างผู้ประกอบการ การจ้างงาน รวมถึงการใช้วัตถุดิบภายในประเทศโดยมีการเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรมในห่วงโซ่อุปทานจากทุกภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สตาร์ตอัป เกษตรกร และอุตสาหกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย สวทช. มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. กล่าวว่า เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นและมีความเชี่ยวชาญในด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารของประเทศผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศ ผ่านการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) และ Service Platform เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม ของเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

“เมืองนวัตกรรมอาหาร ได้ดำเนินงานร่วมกันกับบริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ ปีนี้เป็นปีที่ 4 ในการสนับสนุนด้านนวัตกรรมอาหาร ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการพัฒนาศักยภาพนวัตกรด้านอาหารทุกระดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยระดับโลก ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการประกวดนวัตกรรมอาหาร ภายใต้โครงการ Food Innopolis Innovation Contest การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร ภายใต้ โครงการ PADTHAI และอื่นๆ ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม”

ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรม และนวัตกรด้านอาหาร มีวัตถุประสงค์หลัก 6 ข้อ ได้แก่ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา รวบรวม และบริหารจัดการองค์ความรู้ ด้านนวัตกรรมอาหารของไทย นวัตกรรมอาหารท้องถิ่น รวมถึงนวัตกรรมอาหารคุณค่าสูง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. สร้างนวัตกรในทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในด้านการคิดค้นและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 3. ส่งเสริมและสนับสนุน การคิดค้น พัฒนา และยกระดับนวัตกรรมอาหารของไทย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มความแข็งแกร่งของเครือข่ายนวัตกรรมในอุตสาหกรรมด้านอาหารของประเทศไทย 5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างโอกาสและต่อยอดทางธุรกิจ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในห่วงโซ่คุณค่าของนวัตกรรมอาหาร และ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมืออื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมอาหารของประเทศ

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศแข็งแรงมากขึ้น สามารถส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมอาการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลได้ ส่งผลถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ด้าน นายปิติ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ฟู้ดแฟคเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ทั้งคิดค้น ผลิต และจัดจำหน่าย อีกทั้งยังเตรียมพร้อมนวัตกรรมด้านอาหารใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายหลัก F 3 ตัว คือ “Food – Form – Future” โดยเริ่มจาก Food” ซึ่งเป็นเสาหลักของบริษัทที่มีความเข้มแข็งอย่างมาก โดยบุญรอดฯ เริ่มทำธุรกิจอาหารจากร้านอาหาร ซึ่งจากเป้าหมายใหญ่ด้านอาหารเมื่อหลายสิบปีก่อนมาสู่ “Form” ขยายธุรกิจด้านอาหารในเครือของบุญรอดเข้าด้วยกัน มาเป็น Food Factors ที่เป็น Integrated Food Business ธุรกิจอาหารครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะ Form ธุรกิจด้านอาหารให้แข็งแกร่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง Form ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ รวมถึง Form พันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา Startup SMEs ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อ Connect Ecosystem ของบุญรอดเข้ากับ Ecosystem อื่น ๆ ที่กว้างขึ้น และเป็นธุรกิจอาหารครบวงจร อย่างแท้จริง

และตัวสุดท้าย Future” อนาคต คือ นวัตกรรม และความยั่งยืน เพื่อพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของทั้งวิถีชีวิตผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เราจึงต้องเตรียมพร้อมนวัตกรรมด้านอาหารใหม่ ๆ อย่างจริงจัง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องยกระดับ Food Innovations Center (FIC) ศูนย์นวัตกรรมด้านอาหารของเราเอง ต้องทำ Open Innovation สร้างนวัตกร สร้างนวัตกรรม รวมถึงต่อยอดธุรกิจ โดยร่วมมือพันธมิตรอย่าง Food Innopolis และ สวทช. ผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานวัตกรรมและนวัตกรด้านอาหาร

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมด้านอาหารของประเทศเสริมความแข็งแกร่งของ Ecosystem ระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

############

 

แชร์หน้านี้: