หน้าแรก พม. สวทช. ร่วมกับ สสส. พัฒนาแพลตฟอร์ม “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ ลดพึ่งพาผู้อื่น พร้อมขยายพื้นที่ จัดการเมืองยั่งยืน Inclusive City
พม. สวทช. ร่วมกับ สสส. พัฒนาแพลตฟอร์ม “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” ช่วยคนพิการ-ผู้สูงอายุ ลดพึ่งพาผู้อื่น พร้อมขยายพื้นที่ จัดการเมืองยั่งยืน Inclusive City
14 ธ.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(13 ธ.ค. 64) ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “แพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในสังคมไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดีเที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”

โดยมี ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล องค์กรคนพิการ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม) โดยกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนิน “โครงการให้บริการ ฐานข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อ ทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ ผ่านแพลทฟอร์ม Line Chatbot เมืองใจดี เที่ยวทุกวัย ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับสภาพแวดล้อม ทางกายภาพเพื่อให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ ผู้ที่ร่วมส่งข้อมูลและภาพถ่ายสถานที่สาธารณะที่มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุผ่าน Line Chatbot ดังกล่าวจะได้รับคะแนนสะสมเพื่อแข่งขันชิงเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล และรางวัลสูงสุด 20,000 บาท โดยเริ่มต้นกิจกรรมนี้ ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมระยะเวลาในการสะสมคะแนน จำนวน 70 วัน

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. กล่าวว่า เนคเทค มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ของ สวทช. มาต่อยอดประยุกต์ใช้งานให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ซึ่งแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ถูกพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ที่พึ่งได้รับ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 โดยมีการรับแจ้ง ปัญหาไปแล้วมากกว่า 18,445 ครั้ง จาก 1,903 หน่วยงานทั่วประเทศ รวมถึงการรับแจ้งภัยพิบัติ 15 ประเภทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย แจ้งปัญหา ทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ในโอกาสนี้ Traffy Fondue ถูกนำมาต่อยอดเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและเจ้าของพื้นที่ เช่น อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สามารถร่วมกันเพิ่มข้อมูลสิ่งอำนวย ความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ตนเองพบเจอหรือเป็นเจ้าของ ผ่าน LINE­­ OA jaidee city โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม ระบบสามารถพูดคุย เพื่อรับข้อมูลสิ่งอำนวยสะดวกได้โดยอัตโนมัติ และประมวลผลเป็นฐานข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุของประเทศ ซึ่งสามารถดูได้ ที่ http://ud.traffy.in.th ที่มีชีวิตสามารถเพิ่ม ลด และปรับปรุงให้ทันสมัย ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ทุกคนสามารถค้นหา เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเดินทาง ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ในอนาคตเราหวังจะเปิดให้นักพัฒนาสามารถ เข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสาธาณะในวงกว้างยิ่งขึ้น

เนคเทค สวทช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐนำนวัตกรรมพร้อมใช้นี้ ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อให้บรรลุพันธกิจ ของหน่วยงานและเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในการนี้ หากหน่วยงานของท่านหรือหน่วยงานอื่น มีความสนใจนำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ไปใช้ประโยชน์ในการสำรวจและสร้างฐานข้อมูลในภารกิจอื่น เนคเทค สวทช. ยินดีให้ร่วมมือ เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมพร้อมใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 

แชร์หน้านี้: