หน้าแรก วช. สวทช. สกสว. ยกทัพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพื่อ SMEs จัด Innovative House Awards 2023 สร้างสินค้านวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ
วช. สวทช. สกสว. ยกทัพผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเพื่อ SMEs จัด Innovative House Awards 2023 สร้างสินค้านวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ
1 มี.ค. 2566
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

(1 มีนาคม 2566) ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ อาคารสยามสแควร์ วัน ชั้น 7 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน INNOVATIVE HOUSE WE MAKE IT CHANGE BY NRCT+NSTDA+TSRI ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของโครงการ “การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” ที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในด้านการสนับสนุนทุนวิจัยด้วยการสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจและการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กได้เข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนำนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์จนสามารถผลักดันสินค้าไปสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด  “วิจัยได้…ขายจริง  ผ่านกลไกการทำงานของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช. และ ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house วช. โดยการจัดสรรทุนวิจัยจาก สกสว. ให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง

(กลาง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช.
(ซ้าย)นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 วช.
(ขวา) ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษา สกสว. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. มุ่งขับเคลื่อนการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปก่อให้เกิดประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งโครงการนี้สามารถช่วยให้ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ได้นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริง ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้สามารถสร้างสินค้าที่แตกต่างและโดดเด่นตอบโจทย์ความต้องการได้มากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยต่อไป

นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 วช. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันของทั้ง 3 หน่วยงานในการใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาสินค้านวัตกรรมสำหรับ SMEs โดยมีกลไกการทำงานที่มีการบริหารจัดการโครงการวิจัยแบบบูรณาการคือใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิต ร่วมกับการจัดการธุรกิจและการตลาดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ โดยใช้การตลาดเป็นตัวนำเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์และความต้องการของกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงการใช้แนวความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสินค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสร้างจุดขายของสินค้า นอกจากนี้ยังได้มีการเสริมกิจกรรมในการให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ ให้สามารถผลักดันสินค้านวัตกรรมออกสู่ตลาด โดยผลิตภัณฑ์ในโครงการนี้มีการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในอุตสาหกรรมและจัดจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์แล้วมากกว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ทั้งของโครงการ ซึ่งถือเป็นโครงการที่ดีที่สามารถช่วยผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างแท้จริง

ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษา สกสว.  เผยว่า โครงการนี้มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการสนับสนุนทุนวิจัยด้วยการสร้างองค์ความรู้ ที่เหมาะสมผ่านกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการด้านธุรกิจและการใช้แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และผลักดันสินค้าจากผลงานวิจัยไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและจำหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งถือเป็นแนวนโยบายที่ สกสว. มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร สินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรม Talk Show “ACT LIKE JACK แนวคิดพลิกเกมเพิ่มมูลค่าธุรกิจ อยู่รอดและเติบโต”โดย คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีโคโนมี่ โกลบอล จำกัด และ Change SME ด้วยนวัตกรรม ทำให้เราก้าวกระโดด” โดย ดร.ชวลิต พากเพรียรถกลผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย รวมถึงการเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับนักวิจัยและผู้ประกอบการในหัวข้อ “รวมพลัง สร้างสรรค์งานวิจัย ให้ยอดขายเติบโต” โดย คุณรัชชานนท์ แก้วมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ เฮอร์บิเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณยงชาติ ชมดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธัมบดี จำกัด และ ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งทำให้เห็นการทำงานของนักวิจัยและผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้ใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนธุรกิจ ที่สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าจนประสบผลสำเร็จ  พร้อมทั้งได้จัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางด้านอาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง ใน “โครงการการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 3” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 75โครงการ หรือจำนวน 80 ผลิตภัณฑ์ จาก 8 กลุ่มงานวิจัย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว อาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ขนมหวาน และผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง โดยมีผู้ประกอบการและนักวิจัยมาร่วมออกบูธเพื่อทดสอบชิมและใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีการจัดโซนผลงานวิจัยพร้อมใช้สำหรับการซื้อสิทธิ์และองค์ความรู้อีกด้วย

สำหรับพิธีประกาศรางวัล Innovative house awards 2023 มีจำนวนทั้งสิ้น 12 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลด้านผลิตภัณฑ์  มี 4 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมผงไขมันต่ำจากข้าวหอมมะลิ  โดย  ศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ และคณะ หน่วยวิจัยนวัตกรรมอาหารไทย ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลผลิตภัณฑ์แนวคิดสร้างสรรค์ ได้แก่  ยาทาเล็บสมุนไพรสำหรับยับยั้งการดูดนิ้วและการกัดเล็บ  โดย ภญ.รศ.ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ และคณะ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท เอช เอ พลัส จำกัด

รางวัลผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท็อปปิ้งมะม่วงน้ำดอกไม้  โดย ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และคณะ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ บริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด จํากัด

รางวัลผลิตภัณฑ์ Popular Vote ได้แก่  ผลิตภัณฑ์สปาร์คกลิ้งจากขิง ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท สุธัมบดี จำกัด

รางวัลทีมวิจัยเด่น ได้แก่ ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Serum Booster) จากสารสกัดจากเหง้าสับปะรด โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และคณะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เดอะ เฮอร์บิเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รางวัลผู้ประกอบการเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ คุณสุรวิชญ์ ทิพยารมณ์ จากบริษัท โกลบอล พาร์ทเนอร์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด  และ คุณภฤชฎา ศรีเหนี่ยง  จากวิสาหกิจชุมชนวาเบลล์ล่าซ์

รางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์เด่น  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก โดย  ภญ.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์ และคณะ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด

รางวัลผลงานวิจัยด้านการขยายกำลังการผลิตเด่น ได้แก่ ผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Serum Booster) จากสารสกัดจากเหง้าสับปะรด โดย ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ และคณะ  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ร่วมกับ บริษัท เดอะ เฮอร์บิเทจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รางวัล All Star Product (ผลิตภัณฑ์)  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งมะนาวชนิดเข้มข้น โดย

คุณสรัลภัค จิรโรจน์วัฒน บริษัท บี-สไมล์ ฟู้ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

รางวัล All Star Researcher (นักวิจัย) ได้แก่ ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รางวัล All Star Entrepreneur (ผู้ประกอบการ)  ได้แก่  คุณสุเทพ ไชยธานี (บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด)

ทั้งนี้ หากนักวิจัยและผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house วช. โทรศัพท์ 034-106238 หรือเว็บไซต์ www.innovativehouse.org และเพจเฟซบุ๊ก Innovative house Shift & Go beyond Boundaries

แชร์หน้านี้: