หน้าแรก Final Call เปิดรับสมัครบุคคลให้มีโอกาสเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 70 ทุน
Final Call เปิดรับสมัครบุคคลให้มีโอกาสเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 70 ทุน
3 มี.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

Final Call เปิดรับสมัครบุคคลให้มีโอกาสเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 70 ทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2566

ตามที่โครงการ TAIST-Tokyo Tech โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย (RPD) สวทช. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลให้มีโอกาสเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีกำหนดการ ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นั้น

โครงการฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการปิดรับสมัครเร็วขึ้นเป็น วันที่ 24 มีนาคม 2566

ผู้ที่สนใจสมัครเพื่อคัดเลือกรับทุนศึกษาต่อ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่นี้ https://www.nstda.or.th/r/sng2g

ที่มาของโครงการ

ตามที่สวทช. ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น เครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย 5 สถาบัน ร่วมเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง ภายใต้ “โครงการ TAIST-Tokyo Tech” ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เริ่มให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่ สวทช. โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรวิจัยและวิศวกรรมทักษะสูงตามความต้องการของประเทศ ซึ่งฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย (RPD) สวทช. เป็นผู้ดูแล รับผิดชอบและบริหารจัดการโครงการฯ โดยมีหลักสูตรที่รับสมัคร ดังนี้

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง
  (Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE Program)
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  (Artificial Intelligence and Internet of Things: AIoT Program)
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
  (Sustainable Energy and Resources Engineering: SERE Program)

โครงการจะให้การสนับสนุน ดังนี้

 1. การสนับสนุนทุนการศึกษา ไม่เกิน 240,000 บาท
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 8,000 บาท
 3. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการหรือค่าตีพิมพ์วารสาร ไม่เกิน 15,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริงจากมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียน)
  (หมายเหตุ ภายในระยะเวลา 2 ปี ต่อคน)

โอกาสที่จะได้รับ:

 1. การทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. คณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรที่เลือกเรียน
 2. โอกาสในการเข้าเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำ ภายในประเทศไทย
 3. โอกาสในการเข้าศึกษาแลกเปลี่ยน ระยะสั้น ณ Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น
 4. โอกาสในการรับทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ณ Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น

รูปแบบการเรียนการสอน:

 1. เรียนเต็มเวลา วันจันทร์ – วันศุกร์ ในรูปแบบ online และ onsite ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
  และมหาวิทยาลัยตามหลักสูตรที่เลือกเรียน
 2. สอนโดย คณาจารย์จากTokyo Tech และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยของไทย ตามหลักสูตรที่เลือกเรีย
 3. จัดการสอนแบบ Module 1 ปี และทำวิจัยในหัวข้อที่เป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่างสวทช.และมหาวิทยาลัย 1 ปี

เงื่อนไขการชดใช้ทุนการศึกษา:

 • ผู้ได้รับทุนที่สำเร็จการศึกษา ไม่มีข้อผูกมัดในการทำงานชดใช้ทุน
 • ผู้ได้รับทุนที่ไม่สำเร็จการศึกษา ต้องชดใช้ทุนคืนเป็นเงินเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับ จากโครงการระหว่างที่ศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่มีความรู้ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จะศึกษาต่อได้ (หรือกำลังศึกษาในเทอมสุดท้าย)
 2. ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีทักษะในการทำงานวิจัย มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการศึกษาและทำวิจัย ให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ได้รับทุน
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
  (เกณฑ์ภาษาอังกฤษ https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ )

นอกจากนี้โครงการ ยังเปิดพื้นที่ให้นักวิจัย ที่สนใจรับนักศึกษาในโครงการ (ตามหลักสูตรข้างต้น) ร่วมทำวิจัย โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังโครงการได้ที่
EMAIL : taist@nstda.or.th หรือ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 77229, 77230 (สุธิดา,ไพลิน)
หมายเหตุ * กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลง

3 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: