หน้าแรก ทุนศึกษาปริญญาเอกที่ Singapore University of Technology and Design (SUTD) full shcolarship ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565
ทุนศึกษาปริญญาเอกที่ Singapore University of Technology and Design (SUTD) full shcolarship ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565
22 ก.พ. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้มีประกาศลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ค.ศ. 2022) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีทุนจำนวน 3 ทุน มีรายละเอียดทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

บัดนี้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าว โดยกำหนดปิดรับสมัคร จากเดิมวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/2022/extended1-recruit-18022565.html

22 ก.พ. 2565
0
แชร์หน้านี้: