หน้าแรก คลังความรู้ รายงานแผนที่ความรู้ Intelligent Transportation System
รายงานแผนที่ความรู้ Intelligent Transportation System
21 ต.ค. 2552
0
สารสนเทศวิเคราะห์

รายงานแสดงผลการสืบค้นบทความวิจัยเรื่อง ITS จากฐานข้อมูลสำคัญในสาขา Computer Science 6  ฐาน คือ IEEE Xplore / Citeseer / arXiv / Google Scholar / HireWire / OAIster และผลการวิเคราะห์บทความวิจัย จาก ISI:WOS พบสถาบันผู้นำ การวิจัยเรื่องนี้ คือ  Univ.Calif. Berkeley และ MIT บท​ความที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด 24 ครั้ง คือเรื่อง On the accuracy of cellular mobile station location estimation ตีพิมพ์ ในวารสารชื่อ IEEE Transaction on Vehicular Technology คำศัพท์ที่พบสูงสุด​ได้แก่กลุ่มคำ model / system / algorithm สิทธิบัตร ผลการวิเคราะห์พบบริษัท ผู้ถือครองสิทธิบัตรสูงสุด ใน เรื่อง ITS คือ Arrivalstar Inc. จัดอยู่ในหมวดหมู่  Derwent  คือ Digital computers สูงสุด​ ​กลุ่มคำศัพท์สำคัญคือ detect, determine, disclose, obstacle, measure ส่วนสิทธิบัตรที่ยื่นขอพบบริษัท Samsung Electronic Co. Ltd. และบริษัท Siemen, AG เป็นผู้ยื่นขอสูงสุด จัดอยู่ในหมวด​ Physics: Signalling และในระบบหมวดหมู่ Derwent คือ Broadcasting, Radio and line transmission แสดงรายการสิทธิบัตรไทยที่เกี่ยวข้องจราจร

คำสำคัญ
ระบบขนส่ง / จราจรอัฉริยะ / แผนที่ / บทความวิจัย / สิทธิบัตร

รายงานสารสนเทศเชิงวิเคราะห์  แผนที่ความรู้ (สิทธิบัตร งานวิจัย)
ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

Patent Map / Knowledge map
Intelligent Transportation system , ITS

สารสนเทศเชิงวิเคราะห์  ฉบับที่
9/2551 – พฤษภาคม 2551

เรียบเรียงโดย
รังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี STKS
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

PDF Download

แชร์หน้านี้: