โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ กรอบวิจัยด้านสุขภาพและการแพทย์

ประชาสัมพันธ์

online workshop หัวข้อ “Next Generation Sequencing data curation for genomic analyses”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (CENMIG) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม online workshop ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย กลุ่มโรคติดเชื้อ หัวข้อ “Next Generation Sequencing data curation for genomic analyses” ในวันที่

Read More »

กิจกรรมของโปรแกรมฯ

online workshop หัวข้อ “Next Generation Sequencing data curation for genomic analyses”
online workshop Next Generation Sequencing data curation for genomic analyses
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • รายละเอียดกิจกรรม
  • สรุปงานกิจกรรม
  • รับชมย้อนหลัง
สัมมนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “Microbial Genomics and Genomic Medicine”
Microbial Genomics and Genomic Medicine Seminar  
  • โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
  • รายละเอียดกิจกรรม
  • สรุปงานกิจกรรม
  • รับชมย้อนหลัง