หน้าแรก online workshop หัวข้อ “Next Generation Sequencing data curation for genomic analyses”
online workshop หัวข้อ “Next Generation Sequencing data curation for genomic analyses”
6 ธ.ค. 2564
0
eid
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (CENMIG) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม online workshop ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย กลุ่มโรคติดเชื้อ หัวข้อ “Next Generation Sequencing data curation for genomic analyses” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ Cisco Webex meeting โดยมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจและเน้นย้ำประเด็นสำคัญต่างๆ ในเชิงปฏิบัติการที่ผู้วิจัยและผู้วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านจีโนมิกส์ของเชื้อก่อโรคพึงตระหนัก ตั้งแต่การเลือกใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing ให้เหมาะสมกับโจทย์วิจัย การจัดการข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพและการคัดเลือกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การทำ genome mapping การวิเคราะห์เปรียบเทียบชุดข้อมูล รวมถึงแนวคิดในการออกแบบงานวิจัยในเชิงระบาดวิทยา ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกประชากรให้เหมาะสมกับโจทย์วิจัย การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนประชากรที่ดี แนวคิดในการเก็บข้อมูลทางประชากร (Demographic data) ให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการแปลผลร่วมกับข้อมูลทางจีโนม โดยในงานจะเปิดโอกาสให้สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับวิทยากรในช่วงท้ายของแต่ละหัวข้อ

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ link : (โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)
https://meeting-nstda.webex.com/webappng/sites/meeting-nstda/meeting/info/a13e1dd4adf143ba84e776399d7988f0?isPopupRegisterView=true


เข้าร่วมสัมมนาได้ที่ 

Link: https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/j.php?MTID=m681cf1860a869c3e05240bd3bafb79c8

Meeting number: 2517 375 3648

Password: Workshop

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
026448150 ต่อ 81841, chompunoot.kap@nstda.or.th (ชมพูนุท)
026448150 ต่อ 81830, monta@nstda.or.th (มนต์ตา)
026448150 ต่อ 81881, anongnart.kha@nstda.or.th (อนงค์นาฏ)


แชร์หน้านี้: