หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการใช้บริการการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระบบ RDIMS)
เชิญชวนผู้ประกอบการใช้บริการการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระบบ RDIMS)
10 ก.พ. 2566
0
ปฏิทินกิจกรรม

🚀 เชิญชวนผู้ประกอบการใช้บริการการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระบบ RDIMS)    

 

🚩กลุ่มเป้าหมาย

✅ ผู้ประกอบการที่มีการดำเนินงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (RDI) ในองค์กร และหรือในเครือ

✅ ผู้ประกอบการที่มีรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน RDI และประสงค์สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรายจ่ายดังกล่าว

 

💡ประโยชน์ที่ได้รับ

🌟กิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ RDIMS สามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำ RDI มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยวิธีการใช้สิทธิ์รับรองตนเอง (Self – Declaration) จากกรมสรรพากรได้ (เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ เป็นไปตามที่ระบุในประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391)

🌟องค์กรสามารถวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม สินค้าและบริการ อันจะช่วยยกระดับธุรกิจไปสู่สากลได้

🌟บุคลากรในองค์กร ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มความสามารถในการทำ RDI เชิงระบบได้

 

📍ข่าวดี สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สสว.

สสว. สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท

 

 📣 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก📣

 Website: https://www.nstda.or.th/rdp/

 โทรสอบถาม: 0-2564-7000 ต่อ 1328-1332 และ 1631-1634

 

แชร์หน้านี้: