ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารจาก RDI

  • สวทช. ปรับค่าธรรมเนียมการขอรับรองโครงการวิจัยฯ แบบ Pre-approval เป็นอัตรา 21,000 บาท / โครงการ โดยในช่วงแรก (1 ธ.ค.65 - 31 ธ.ค.66) เรียกเก็บในอัตราพิเศษเท่ากับ 15,000 บาท / โครงการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บเมื่อมีการลงทะเบียนโครงการ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาความเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  • ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้ประกอบการใช้บริการการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ Business Development Service (BDS) ในโครงการ “SME ปัง ตังได้คืน” ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

  • สวทช. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาฯ มีผลบังคับใช้ 20 ส.ค. 64  >>ดูข้อมูลเพิ่ม<<
  • หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ (IT/Software)  >>ดูข้อมูลเพิ่ม<<
  • เปิดช่องทางใหม่ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้สิทธิ์รับรองตนเอง (Self-Declaration) >> ดูข้อมูลเพิ่ม<<