เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมากยิ่งขึ้น

 

  • สวทช. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาฯ มีผลบังคับใช้ 20 ส.ค. 64  >>ดูข้อมูลเพิ่ม<<
  • เปิดช่องทางใหม่ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การใช้สิทธิ์รับรองตนเอง (Self-Declaration) >> ดูข้อมูลเพิ่ม<<

 

สวทช. ขอแจ้งและแนะนำให้ผู้ใช้งานระบบ RDC Online เตรียมความพร้อมใช้งานระบบด้วยเทคโนโลยี Web Socket Security ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรองรับการใช้งานได้ครบทุก Browser ได้แก่ IE, Firefox และ Chrome ซึ่งผู้ใช้งานต้องเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์/Notebook ให้รองรับเทคโนโลยี Web Socket Security โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จากหน้าเว็ป RDC Online (อักษรวิ่งในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่าง)