ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารจาก RDI

      • สวทช. ปรับค่าธรรมเนียมการขอรับรองโครงการวิจัยฯ แบบ Pre-approval เป็นอัตรา 21,000 บาท / โครงการ โดยในช่วงแรก (1 ธ.ค.65 - 31 ธ.ค.66) เรียกเก็บในอัตราพิเศษเท่ากับ 15,000 บาท / โครงการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บเมื่อมีการลงทะเบียนโครงการ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาความเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

      • เครื่องมือใหม่ ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการที่ตรงความต้องการง่ายขึ้น >>กดเลย<<

 

      • ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้ประกอบการใช้บริการการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ Business Development Service (BDS) ในโครงการ “SME ปัง ตังได้คืน” ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)