เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 (มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้ภาคเอกชนจัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนมากยิ่งขึ้น

 

  • รัฐบาลเพิ่มแรงจูงใจทางภาษีงานวิจัยเป็น 300 % (24 ก.พ. 59)  >>โบรชัวร์<<
  • สวทช. ประกาศใช้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใหม่ในการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาฯ มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 61  >>ดูข้อมูลเพิ่ม<<
  • เปิดช่องทางใหม่ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% การใช้สิทธิ์รับรองตนเอง (Self-Declaration) >> ดูข้อมูลเพิ่ม<<