สื่อต่าง ๆ

ผลงานความสำเร็จต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ได้รับการนำเสนอในรูปแบบหนังสือ คลิปวิดีโอ และบทความจาก Sci Update เจาะลึกการวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นแบบอย่างและแนวทางในการศึกษาหาความรู้ต่อไป 

หนังสือ

หนังสือ 3 ทศวรรษ วิสัยทัศน์การวิจัยของ สวทช.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สวทช. ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการบันทึกและเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา และแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมต่างๆ ที่นักวิจัย สวทช. ทำขึ้น และได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาสำคัญต่างๆ โดยเน้นไปที่การคัดเลือกผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และสร้างผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศ จนได้รับการเผยแพร่และการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางจากสื่อมวลชน รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ

หนังสือ 3 ทศวรรษ 5 วิสัยทัศน์ สวทช.

หนังสือชุด 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สวทช. จัดทำหนังสือเล่มนี้ในโอกาสครบรอบ 30 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงผลกระทบในวงกว้าง โดยคัดเลือกหัวเรื่องต่าง ๆ จากผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการนำไปใช้ประโยชน์จริง มีผลกระทบต่อประเทศ ได้รับการเผยแพร่และการกล่าวถึงจากสื่อมวลชน รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและนานาชาติ ประกอบด้วย 7 เล่ม ได้แก่ 1.เกษตรและอาหาร 2. วัสดุ พลังงานและสิ่งแวดล้อม  3. สุขภาพและการแพทย์ 4. ดิจิทัล 5. ความมั่นคงของประเทศ การรับมือโรคระบาดและภัยพิบัติ และ 6. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถดาวโหลดทั้ง pdf และ e-Book

หนังสือชุด 3 ทศวรรษ สวทช. กับการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30th Anniversary Story of NSTDA

บทสัมภาษณ์เผยแพร่ผลงานของ สวทช. ที่ไปช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ได้แก่

30 ปี สร้างเทคโนโลยีฐานสู่การพัฒนาชุดตรวจโควิด-19
Read more
สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเกษตรของคนไทย
Read more
พัฒนาเศรษฐกิจชาติ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่ภาคการผลิตยางพารา ด้วยการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
Read more
30 ปี สวทช. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน “อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย” สู่เวทีโลก
Read more
30 ปี สวทช. วิจัยยาต้านมาลาเรียเพื่อมนุษยชาติ
Read more
Previous slide
Next slide
Sci Update

บทความและบทสัมภาษณ์ของบทเรียน 4 ด้าน เพื่อการเรียนรู้และเติบโต อาทิ ภาพรวมความเป็นมาและผลงาน 30 ปี ตัวอย่างผลงานที่มีผลกระทบสูงตามหลัก Core Value ความสำเร็จของ 30 ผู้ประกอบการ / วิสาหกิจชุมชนที่ใช้นวัตกรรมพัฒนาหรือสร้างธุรกิจ และเรื่องราวการทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไบโอเทค ได้แก่