MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  ข้อมูลข่าวสารของ สวทช. ที่จัดให้ประชาชนดู

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

   มาตรา 7

   (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
   (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
   (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
   (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

   มาตรา 9

           (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

   (1.1) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง , ประกาศราคากลาง ประกาศสอบราคา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศคัดเลือก ฯลฯ

    

           (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)

   (2.1)  การทบทวนแผนกลยุทธ์ สวทช. (2559-2563)
   (2.2)  แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ 5 ปีงบประมาณ 2555-2559
   (2.3) คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะรัฐบาล พล อ.ประยุทธ จันทร์โอชา

    

           (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

   (3.1) แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
   (3.2)  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557
   (3.3)  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558
   (3.4)  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
   (3.5)  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560

    

           (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

   (4.1) คู่มือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
   (4.2) คู่มือการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สวทช.
   (4.3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 1 (214/2556)
            คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารประจำ สวทช. ฉบับที่ 2 (277/2556)


           (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

    

           (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำ บริการสาธารณะ (ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

    

           (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีฯ

   (7.1) มติตณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สวทช.
   (7.2) มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)

   ปี 2558
   - ครั้งที่ 1/2558
   - ครั้งที่ 2/2558
   - ครั้งที่ 3/2558
   - ครั้งที่ 4/2558
   - ครั้งที่ 5/2558
   - ครั้งที่ 6/2558
   - ครั้งที่ 7/2558
   - ครั้งที่ 8/2558
   - ครั้งที่ 9/2558

   ปี 2559
   - ครั้งที่ 1/2559
   - ครั้งที่ 2/2559
   - ครั้งที่ 3/2559
   - ครั้งที่ 4/2559

    

           (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

   (8.1) ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

   (8.2) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

   (8.2.1)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558
   (8.2.2)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
   (8.2.3)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558
   (8.2.4)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559
   (8.2.5)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
   (8.2.6)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559
   (8.2.7)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 
   (8.2.8)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2559
   (8.2.9)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2559
   (8.2.10)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2559
   (8.2.11)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559 
   (8.2.12)  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2559
   -> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2557
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2556

   (8.3) ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

   (8.3.1) นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สวทช.
       - ประกาศ ณ 1 ตุลาคม 2553
       - ประกาศ ณ 20 กันยายน 2555
       - ประกาศ ณ 17 พฤศจิกายน 2557

   (8.3.2) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
       - ประจำปีงบประมาณ 2554
       - ประจำปีงบประมาณ 2555
       - ประจำปีงบประมาณ 2556
      - ประจำปีงบประมาณ 2557
      - ประจำปีงบประมาณ 2558

   (8.3.3) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการน้ำเสียภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
       - ประจำปีงบประมาณ 2554
       - ประจำปีงบประมาณ 2556
       - ประจำปีงบประมาณ 2557
       - ประจำปีงบประมาณ 2558

   (8.3.4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
       - คำสั่ง เลขที่ 61/2553 
       - คำสั่ง เลขที่ 50/2555
       - คำสั่ง เลขที่ 3/2557

   (8.3.5) คำสั่ง ปรับปรุงคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
       - คำสั่ง เลขที่ 25/2555 
       - คำสั่ง เลขที่ 41/2557 
    

    Items details

    • Hits: 2745 clicks
    • Average hits: 67 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info

    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 4
    น้อยมากที่สุด