BIOTEC Gallery
การแพทย์และสาธารณสุข Health and Medicine

ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที
NS1-Serotyping ELISA for Detection of Dengue NS1 Protein and Serotyping of Dengue Virus Simultaneously

การติดเชื้อซ้ำด้วยไวรัสเต็งกี่ที่ต่างซีโรทัยป์กันกับครั้งแรกเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มี อาการรุนแรงได้ ดังนั้นการทราบซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ติดเชื้อในผู้ป่วยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในเชิงของระบาดวิทยาและการวางแผน ดูแล และให้การรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียจากอาการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกได้ วิธีการตรวจแยกซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ที่ใช้กันในปัจจุบัน ใช้วิธีทำ RT-PCR หรือการเพาะเชื้อไวรัสเด็งกี่ในเซลล์เพาะเลี้ยง ซึ่งมีความซับซ้อน ใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูง

ชุดตรวจโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีดรทัยป์ได้ทันทีนี้ สามารถลดข้อด้อยของเทคนิคที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้และเป็นประโยชน์ต่อการ วินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ในผู้ป่วยไข้เลือดออก ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ตัดสินใจได้ทันทีในการดำเนินการรักษา หรือให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้เกิดอาการรุนแรงของโรค จนถึงขั้นช็อคและเสียชีวิต นอกจากนี้การทราบซีโรทัยป์ของไวรัสเด็งกี่ในผู้ป่วยขณะที่เกิดการระบาดของโรคในระยะ เวลาต่างๆ จะมีส่วนช่วยให้ภาครัฐวางแผนรับมือกับโอกาสที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้เลือด ออกได้

เทคโนโลยีนี้เปิดรับผู้ประกอบการที่สนใจขออนุญาตใช้สิทธิ์ หรือร่วมวิจัยัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช.
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.nstda.or.th/tlo

 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป