BIOTEC Gallery
การแพทย์และสาธารณสุข Health and Medicine

วัคซีนไข้เลือดออกตัวเลือก : Dengue Vaccine Candidate

คณะนักวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมมาใช้ตัดต่อยีนเชื้อไวรัสเด็งกี่ที่ 4 ชนิดและสร้างไวรัสพันธุ์ผสมขึ้นมา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชื้อไวรัสเดิมที่มีฤทธิ์รุนแรงให้อ่อนฤทธิ์ลง จนพัฒนาเป็นชุดวัคซีนทดสอบชนิดเชื้อตัวเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมครบทั้ง 4 ชนิด (ซีโรทัยป์) ซึ่งคณะนักวิจัยที่ร่วมพัฒนาชุดวัคซีนทดสอบนี้ประกอบด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวทช.

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด ได้รัลสิทธิในการนำชุดวัคซีนทดสอบชนิดเชื้อตัวเป็นอ่อนฤทธิ์ลูกผสมไปพัฒนาต่อเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป