เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ นำเสนอแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการศึกษาและระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพรวมของแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดภาระการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พัฒนาและสร้างอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ อย่างไรก็ดี แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาฯ นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการ ที่รวบรวมขึ้นจากการสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการใช้ชิ้นส่วนสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

    ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับนี้ จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดแนวทางปฏิบัติด้านการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และกระตุ้นให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเพื่อสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศ อันเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตต่อไป

alt Download เอกสาร [2.45 MB]
.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป