มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

(8.1) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

(8.1.1) นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สวทช.
    - ประกาศ ณ 1 ตุลาคม 2553
    - ประกาศ ณ 20 กันยายน 2555
    - ประกาศ ณ 17 พฤศจิกายน 2557
    - ประกาศ ณ 1 พฤศจิกายน 2559
    - ประกาศ ณ 22 ตุลาคม 2561
    - ประกาศ ณ 28 ตุลาคม 2563

(8.1.2) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ
    - ประจำปีงบประมาณ 2554
    - ประจำปีงบประมาณ 2555
    - ประจำปีงบประมาณ 2556
   - ประจำปีงบประมาณ 2557
   - ประจำปีงบประมาณ 2558
   - ประจำปีงบประมาณ 2559
   - ประจำปีงบประมาณ 2560
   -
ประจำปีงบประมาณ 2561
   - ประจำปีงบประมาณ 2562

(8.1.3) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน การจัดการน้ำเสียภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    - ประจำปีงบประมาณ 2554
    - ประจำปีงบประมาณ 2556
    - ประจำปีงบประมาณ 2557
    - ประจำปีงบประมาณ 2558
    - ประจำปีงบประมาณ 2559
   - ประจำปีงบประมาณ 2560
   - ประจำปีงบประมาณ 2561
   - ประจำปีงบประมาณ 2562
   - สวทช. ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการอาคาราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ในระดับทอง

(8.1.4) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
    - คำสั่ง เลขที่ 61/2553 
    - คำสั่ง เลขที่ 50/2555
    - คำสั่ง เลขที่ 3/2557

(8.1.5) คำสั่ง ปรับปรุงคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
    - คำสั่ง เลขที่ 25/2555 
    - คำสั่ง เลขที่ 41/2557 
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป