โลกเราในปัจจุบันผันแปรเปลี่ยนไปอยุ่ทุกขณะ รายงานประจำปี 2542และมีแนวโน้มว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนั้นเนื่องมาจากพลวัตความก้าวหน้าทั้งเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งผลให้ประชาคมโลกต้องพร้อมรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการค้า สังคมและวัฒนาธรรม การศึกษาและวิทยาการสมัยใหม่ ประเทศไทยในฐานนะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกจึงมีความจำเป็นที่ต้อง "ปรับตัว" เพื่อ "เตรียมพร้อม" ที่จะตั้งรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นองค์กรของรัฐที่ตระหนักถึงความสำคัญและจุดยืนของประเทศไทยในสังคมโลก จึงได้ดำเนินภารกิจด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อให้ประเทศมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างสังคมความรู้ ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนาธรรมให้อยู่คู่คนไทยต่อไปอย่างยั่งยืน

ในปี 2542 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เร่งรัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การวิจัย
การพัฒนาและวิศวกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนโครงการต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความพร้อมยิ่งขึ้น

ผมมีความเชื่อมั่นว่า วิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงาน ผนวกับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ สวทช. จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย เกื้อหนุนต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสากล และช่วยให้ประเทศเราดำรงอยู่ในประชาคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิและสมศักดิ์ศรี

 

  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 8.38 MB

  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป