สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ สาระสำคัญ ของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ว และ ท) ในภาคการผลิตภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ทั้งด้านการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. กำหนดให้มีแผนงาน (โปรแกรม) วิจัย ทั้งสิ้น ๓๕ แผนงาน ใน ๕ กลุ่ม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการเกษตร การยกระดับคุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาและเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสและรายได้แก่เศรษฐกิจชมุ ชน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ (Cross Cutting Technology) รวมทั้งแผนงานวิจัยและพัฒนา Platform Technology (เทคโนโลยีฐานที่สำคัญในอนาคต) นอกจากนี้ ยังมีแผนงานตามพันธกิจอื่นๆ ได้แก่ พัฒนากำลังคน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ว และ ท อีก ๙ แผนงาน โดยใช้ Balanced Scorecard (BSC)เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

 

 • ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑,๗๗๓ โครงการ (มูลค่าโครงการรวม ๓,๕๐๘.๑๘ล้านบาท) โดยเป็นโครงการใหม่ ๕๖๓ โครงการ โครงการต่อเนื่อง ๑,๒๑๐ โครงการ ในจำนวนนี้ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ๔๘๑ โครงการ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา จำนวน๑๑๒ เทคโนโลยี ให้แก่หน่วยงานเอกชน ๑๑๖ แห่ง และภาครัฐ ๗ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ แห่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
   
 • มีบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ๓๘๔ ฉบับ และยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๓๐๕ คำขอโดยแบ่งเป็น คำขอสิทธิบัตร ๑๕๘ คำขอ อนุสิทธิบัตร ๙๕ คำขอ ผังภูมิวงจรรวม ๗ คำขอความลับทางการค้า ๖ คำขอ และการคุ้มครองพันธ์ุพืช ๓๙ คำขอ
   
 • พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัย ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ผ่าน “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP)” จำนวน ๒๑๒ ทุน ผ่าน “โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute ofScience and Technology :  TGIST)” ๓๙๔ ทุน และผ่าน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NU-IRC)” อีก ๗๙ ทุน ให้การฝึกอบรมบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ จำนวน ๑๕,๐๕๔ คน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กและเยาวชน จำนวน ๒,๓๕๗ คน และดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อโทรทัศน์ ๔ รายการ เพื่อให้สังคมไทยมีความตื่นตัวและให้ความสนใจ ในการแสวงหาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรายการฉลาดสุดสุด (Sponge) และฉลาดล้ำกับงานวิจัยไทยโดย สวทช. มีผู้ชมสูงสุดเฉลี่ย ๒.๙๖ ล้านคน/ตอน
   
 • ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และบริการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน ๑๕๐,๒๔๑ รายการ ให้บริการพื้นที่เช่าและบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแก่บริษัทเอกชนรวมทั้งสิ้น ๑๒๕ ราย
   
 • มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔,๖๘๕.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑ ของแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๕ ที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. มีรายได้ทั้งหมด ๑,๒๓๙.๕๓ ล้านบาท ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๖๗๗ คน แบ่งเป็นพนักงานบุคลากรในสายวิจัยและวิชาการ จำนวน ๑,๘๑๔ คนและบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัย และวิชาการ จำนวน ๘๖๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘ และ ๓๒ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ตามลำดับ

   

ภาพรวมผลการดำเนินงานของ สวทช. ในปี ๒๕๕๕ ส่วนใหญ่ดำเนินการได้ค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ สัดส่วนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน โดยเป็นผลบางส่วนมาจากวิกฤติอุทกภัยของประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณซึ่ง สวทช. ก็อยู่ในพื้นที่ประสบภัยด้วย

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 3.29 MB

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป