สวทช. ดำเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. ฉบับที่ ๕ (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้รับความเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ดังกล่าวจาก กวทช. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คือ การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่มองเห็นและรับรู้ได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม และยกระดับความสามารถขององค์กร ทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามแผนกลยุทธ์ฯ สวทช. กำหนดให้มีแผนงานวิจัยและพัฒนา ๕ คลัสเตอร์ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร คลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์คลัสเตอร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบทและผู้ด้อยโอกาส คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในหลายคลัสเตอร์ (Cross Cutting Technology) และแผนงานวิจัยเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) นอกจากนี้ ยังมีแผนงานตามพันธกิจอื่นๆ อีก ๙ แผนงาน โดยใช้ Balanced Scorecard (BSC) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สวทช. มีผลการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุป ดังนี้

 • การดำเนินงานตามตัวชี้วัด Balanced Scorecard (BSC) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
  (๑) มูลค่าการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม
  จำนวน ๘,๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๑.๗๔ เท่าของการลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๕๔
  (๒) มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
  จำนวนประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๓.๙๓ เท่าของค่าใช้จ่ายของ สวทช.
  (๓) ลูกค้าเดิมที่กลับมาใช้บริการ สวทช.
  จำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๔๒ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๖ ของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ
  (๔) สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่ายของ สวทช.
  คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๐.๘๑ (รายได้ สวทช. จำนวน ๓,๗๒๓.๘๖ ล้านบาทต่อค่าใช้จ่ายจำนวน ๔,๕๘๔.๔๖ ล้านบาท)
  (๕) สัดส่วนบทความวารสารนานาชาติต่อบุคลากรวิจัยของ สวทช.
  คิดเป็นสัดส่วน ๓๖ ฉบับต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน
  (๖) สัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญาต่อบุคลากรวิจัยของ สวทช.
  คิดเป็นสัดส่วน ๒๔ คำขอต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน
  (๗) การบริหารระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพันธกิจองค์กร
  วัดตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีดังนี้ ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงคิดเป็นร้อยละ ๙๔ ด้านการควบคุมภายในคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘ และด้านการตรวจสอบภายในคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  (๘) การบริหารทรัพยากรบุคคล
  (วัดตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร.) ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๒ และ
  (๙) การบริหารจัดการสารสนเทศ
  (วัดตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร.) ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
 • การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑๘๐ เทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตัวอย่างของผลการดำเนินงาน อาทิ การพัฒนาวิธีการตรวจแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุโรคกุ้งตายเฉียบพลัน, ยางล้อตันรถฟอร์คลิฟท์ประหยัดพลังงาน, เครื่องตรวจวัดกลิ่นและรสชาติของส่วนผสมในอาหาร, บริการตรวจสอบสุขภาพเครือข่ายคอมพิวเตอร์ NetHAM nano และผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ ทั้งนี้ มีสถานประกอบการและชุมชนที่นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์จำนวน ๒๐๐ ราย ผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาได้นำมาซึ่งการตีพิมพ์บทความผลงานวิชาการที่เกิดจากบุคลากรภายในและภายนอกที่รับทุนจาก สวทช. ในวารสารวิชาการนานาชาติตามรายชื่อของ Science Citation Index Expanded (SCIE) ๕๘๘ ฉบับ (Impact Factor มากกว่าสอง ๓๑๐ ฉบับ) และบทความในวารสารวิชาการระดับชาติ ๑๐ ฉบับ มีการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ๒๙๖ คำขอ แบ่งเป็นคำขอสิทธิบัตร ๑๖๔ คำขอ อนุสิทธิบัตร ๖๕ คำขอ ความลับทางการค้า ๙ คำขอ และการคุ้มครองพันธุ์พืช ๕๘ คำขอ
 • การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผ่าน “โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Industrial Technology Assistant Program: iTAP)” ได้ดำเนินการสนับสนุน ๖๔๕ โครงการ เป็นรายใหม่ ๔๒๕ โครงการ
 • การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีมีผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจเทคโนโลยีที่เกิดจากกิจกรรมการบ่มเพาะเทคโนโลยีของ สวทช. รวมทั้งสิ้น ๖๐ ราย
 • การสนับสนุนภาคเอกชนทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจำนวน ๒๖๕ โครงการ วงเงินสนับสนุน ๓,๘๗๑.๑๗ ล้านบาท
 • การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) จำนวนทั้งสิ้น ๗๐๑ ทุน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project : JSTP) จำนวน ๙๖ ทุน โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program : YSTP) จำนวน ๖๗ ทุน โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology : TGIST) จำนวน ๒๕๓ ทุน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDAUniversity-Industry Research Collaboration : NU-IRC) จำนวน ๗๙ ทุน และโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology : TAIST-Tokyo Tech) จำนวน ๒๐๖ ทุน นอกจากนี้ ยังดำเนินการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพตรงความต้องการของภาคการผลิตและบริการโดยผ่านกลไกการฝึกอบรมจำนวน ๑๕,๔๗๙ คน และส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถและเกิดความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๔,๓๔๔ คน
 • การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ รายการสารคดีสั้น “พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช.”มีผู้ชมเฉลี่ย ๖๕๐,๐๐๐ คน/ตอน และรายการ “Science Guide” มีผู้ชมเฉลี่ย ๕๔๐,๐๐๐ คน/ตอน
 • การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปีที่ผ่านมา สวทช. ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสัมมนา Horizon 2020 Information Day เพื่อแนะนำกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับสหภาพยุโรปแก่นักวิจัย และเพิ่มโอกาสให้กับนักวิจัยในภาคพื้นอาเซียนให้เข้าถึงทุนวิจัยของสหภาพยุโรป
 • การพัฒนาและบริการโครงสร้างพื้นฐาน มีการให้บริการพื้นที่เช่าแก่บริษัทเอกชน จำนวน ๑๔๖ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๓๓,๙๕๖.๙๑ ตารางเมตร มีการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ จำนวน ๓๕,๘๖๙ รายการ ให้บริการฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงการให้บริการดาวน์โหลดผลงานตีพิมพ์ผ่านฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๐๔,๑๓๑ ครั้ง
 • การดำเนินงานด้านการสนับสนุนและบริหารจัดการภายใน สวทช. กำหนดมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย และดำเนินการเพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการภายใน ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยการพัฒนา Employee Engagement การพัฒนาผู้มีศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน (๒) การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงานสารสนเทศกลาง เช่น ระบบเมลกลาง ระบบบริหารจัดการโครงการ (myProject) และฐานข้อมูลต่างๆ และ (๓) การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ โดยการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและพลังงาน เป็นต้น
 • ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๕,๐๓๓.๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๖ ของแผนรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติจาก กวทช. (๖,๒๗๘ ล้านบาท) มีรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมด ๑,๔๘๐.๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๒ ของแผนรายได้ประจำปี ๒๕๕๗ (๑,๕๗๐ ล้านบาท) ในรายได้ดังกล่าว เป็นรายได้ที่เกิดจากความสามารถของ สวทช. ๑,๑๗๒.๐๙ ล้านบาท รายได้อื่นๆ ๑๔๓.๐๓ ล้านบาท และรายรับชำระหนี้ ๑๖๕.๖๖ ล้านบาท
 • ปัจจุบัน สวทช. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๒,๖๙๒ คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิจัยและวิชาการจำนวน ๑,๘๓๒ คน และบุคลากรที่ไม่ใช่สายวิจัยและวิชาการจำนวน ๘๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๕ และ ๓๑.๙๕ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ตามลำดับ

จากภาพรวมผลการดำเนินงานของ สวทช. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบว่าผลการดำเนินงานส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ยกเว้น ผลการดำเนินงานด้านบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติของ สวทช. ต่อบุคลากรวิจัย ๑๐๐ คน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่บุคลากรของ สวทช. มีส่วนร่วมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (๔๔๑ ฉบับ) พบว่าสูงขึ้นกว่าผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (๔๐๑ ฉบับ) และพบว่าจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่บุคลากรของ สวทช. มีส่วนร่วมที่มี Impact Factor มากกว่าสอง มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่มี Impact Factor มากกว่าสอง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔,๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ มีจำนวน ๒๐๐, ๒๐๑, ๒๑๙ และ ๒๖๕ ตามลำดับ) ซึ่งสะท้อนนโยบายที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้ คือ ให้มุ่งเน้นการผลิตบทความตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณการตีพิมพ์เพียงอย่างเดียว

alt Download ฉบับสมบูรณ์ [6.13 MB]

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป