28 มีนาคม 2566

ร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ อย่างยั่งยืนด้วย วทน.

Empowering sciences and technology for sustainable conservation programs

วิทยากร
 • ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
 • คุณกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์
 • ดร.วรดลต์ แจ่มจำรูญ
 • คุณภัทรินทร์ ทองสิมา
 • สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี 
 • Dr.Maxime Réjou-Méchain
 • Dr.Emmanuel Paradis
 • คุณธาดา วรุณโชติกุล
 • ดร.ธิติยา บุญประเทือง (ผู้ดำเนินรายการ)

ร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศ อย่างยั่งยืนด้วย วทน.

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย ภาษาไทย ยกเว้นวิทยากรต่างชาติ บรรยายภาษาอังกฤษโดยไม่มีการแปลภาษาไทย

ขอบเขตเนื้อหา             

 1.   ความสำคัญของ วทน. ในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 2.   การสร้างความร่วมมือในงานวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถขับเคลื่อนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

กำหนดการงานสัมมนา

12.00 – 13.00 น ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา

โดย ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา, ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ช่วงที่ 1 การเก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ในระยะยาว
13.10 – 13.30 น. ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center, NPGRC) เพื่อการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชอย่างยั่งยืน

โดย คุณกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์, ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

13.30 – 13.50 น. ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรพรรณพืชไทย

โดย ดร. วรดลต์ แจ่มจำรูญ, รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุกรมวิธานพืช กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

13.50 – 14.10 น. การบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ และความร่วมมือกับ NBT ในการใช้ชีวสารสนเทศ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้

โดย คุณภัทรินทร์ ทองสิมา, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14.10 – 14.30 น. การอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์ และความร่วมมือพัฒนาระบบ Virtual Storage (V-STORE): Collaborative Storage System

โดย สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี, ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

14.30 – 14.40 พักระหว่างการสัมมนา

ช่วงที่ 2 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และตอบโจทย์การอนุรักษ์ในเวทีโลก ตัวอย่างเช่น carbon neutrality
14.40 – 15.00 น. Monitoring forest carbon dynamics in tropical forests using field and remote sensing observations

โดย Dr. Maxime Réjou-Méchain, Researcher, Institut de recherche pour le développement (IRD)France

15.00 – 15.20 น. Predicting carbon sequestration: forest growth and climate mitigation

โดย Dr. Emmanuel Paradis, Senior Researcher, Institut de recherche pour le développement (IRD), France

15.20 – 15.40 น. นโยบายและทิศทางในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงยุทธศาสตร์การตลาดของการซื้อขายคาร์บอนในประเทศและต่างประเทศ

โดย คุณธาดา วรุณโชติกุล, ผู้จัดการโครงการ Net Zero องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

15.40– 16.30 น. เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “ทิศทางการใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืน”

ตัวแทนผู้บรรยาย  

 • ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ดำเนินรายการโดย ดร. ธิติยา บุญประเทือง, นักวิจัย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

16.30 – 16.40 น. กล่าวปิดงานสัมมนา

โดย ดร. ศิษเฎศ ทองสิมา, ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เอกสารประกอบการสัมมนา
VDO สัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา
ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คุณกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพัฒนาธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร
ดร.วรดลต์ แจ่มจำรูญ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุกรมวิธานพืช กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คุณภัทรินทร์ ทองสิมา
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี 
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 8 สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Dr.Maxime Réjou-Méchain
Researcher, Institut de recherche pour le développement (IRD), France
Dr.Emmanuel Paradis
Senior Researcher, Institut de recherche pour le développement (IRD), France
คุณธาดา วรุณโชติกุล
ผู้จัดการโครงการ Net Zero องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดร.ธิติยา บุญประเทือง
นักวิจัย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ