หน้าแรก ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)
5 ก.ย. 2565
0

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเทคโนโลยี ตั้งแต่การรับโจทย์วิจัยจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้งพันธมิตรจากหลายภาคส่วน การบริหารงานวิจัย การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี และขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงกลไกที่จะสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุน วิจัยพัฒนาเพิ่มมากขึ้น ทั้งกลไกด้านการเงิน (Financial Mechanism) ภาษีและมาตรการส่งเสริม บัญชีนวัตกรรม กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจทั้งผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงภาคธุรกิจขนาดใหญ่

 

5 ก.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: