หน้าแรก สวทช. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ TAIST-Tokyo Tech
สวทช. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ TAIST-Tokyo Tech
23 ส.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

(เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566) ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมขั้นสูง หลักสูตรนานาชาติโครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปีการศึกษา 2566 ของโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.จุนอิจิ อิมูระ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech)  กล่าวต้อนรับผู้สำเร็จการศึกษาและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร โดยมี ดร.สมบุญ  สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและ ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมในพิธี

สำหรับในปีการศึกษา 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 47 คน จาก 3 หลักสูตร ดังนี้

1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (Automotive and Advanced Transportation Engineering: A2TE Program) 10 คน

2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Artificial Intelligence and Internet of Things : AIoT Program) 17 คน

3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน(Sustainable Energy and Resources Engineering program : SERE Program) 20 คน

นอกจากนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรในหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งระบบราง (Rail Transport Program Director : RT Program) จำนวน 15 คน

ทั้งนี้โครงการ TAIST-Tokyo Tech ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย 5 สถาบัน ได้แก่ 1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ5.มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอธิการบดีและผู้แทนแต่ละสถาบันเข้าร่วมและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ในโอกาสนี้ นายกฤต  เอนกศิริพงศ์ ตัวแทนนักศึกษารุ่นน้องจากหลักสูตร AIoT ได้กล่าวคำอำลารุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา โครงการ TAIST-Tokyo Tech ครั้งนี้ด้วย

23 ส.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: