หน้าแรก สวทช. อว. เจ๋งรับรางวัล Science Communicator Award for Organization หน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ
สวทช. อว. เจ๋งรับรางวัล Science Communicator Award for Organization หน่วยงานที่มีผลงานเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ
21 ต.ค. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(21 ตุลาคม 2563) : ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบรางวัลประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ Science Communicator Award for Organization ที่มีการสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ และมีผลงานเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสร้างผลกระทบที่ดีสู่สังคม ซึ่ง สวทช. มุ่งปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ด้วยทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศสู่สังคม อาทิ ผลิต Infographic podcast รวมถึงเกม XVolution ที่สอดแทรกการเรียนรู้และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นิตยสารออนไลน์ หนังสือ และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นต้น จากรองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คุณกลอยตา ณ ถลาง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความ ยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ Rising Star Science Communicator Award และ Science Communicator Award รางวัลละ 10,000 บาท

 

โดยรางวัลองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ Science Communicator Award for Organization ยังมีอีก 2 หน่วยงานที่ได้รับ ได้แก่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ( NARIT) และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

นอกจากนี้ยังมีบุคลากร สวทช. อีกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้รับรางวัลประเภทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ Science Communicator Award ที่มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม

และ ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช. ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมอบให้ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ มีคุณงามความดีเป็นที่ยอมรับในสังคม

21 ต.ค. 2563
0
แชร์หน้านี้: