หน้าแรก สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)
สวทช. มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้ด้วยตนเอง (Self-Declaration)
23 ก.พ. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน): กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ให้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อรับรองว่าเป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม พร้อมสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 200% สำหรับรายจ่ายในการวิจัยได้ด้วยตนเอง

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ร่วมผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือเรียกอย่างย่อว่า ระบบ RDIMS นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ สวทช. สามารถรับรองตนเองโดยไม่ต้องขอการรับรองเป็นรายโครงการ แล้วยื่นใช้สิทธิยกเว้นภาษี 200% ในรูปแบบ Self-Declaration ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากสร้างความสะดวกและมั่นใจให้ผู้ประกอบการในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีแล้ว การนำระบบดังกล่าวไปใช้ในกิจการ จะทำให้ผู้ประกอบการมีการบริหารงานวิจัยที่เป็นระบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า หรือบริการนวัตกรรม โดยเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตได้

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองจากคณะกรรมการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ สวทช. แล้ว ซึ่งการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ  นั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในระดับต่าง ๆ ในการสร้างองค์ความรู้ของการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การคิดค้น พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการให้้บริการสื่อสารโทรคมนาคมและบริการด้านดิจิทัลครบวงจร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่า (Price) และคุณค่า (Value) ในการบริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้องค์กรได้ โดยการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงความเป็นผู้นำของธุรกิจท่ามกลางความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้า และการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล และสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

การมอบใบรับรองฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังถือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้ผู้ประกอบการเอกชนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดย สวทช. ขอแสดงความยินดีและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ และคาดหวังว่าบริษัทฯ จะเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในการลงทุนการวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการนวัตกรรม โดยเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศในอนาคต

ในส่วนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอขอบคุณ สวทช. ที่มอบใบรับรองฯ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การรับมอบใบรับรองในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะองค์กรที่มุ่งสร้างความเป็นนวัตกรรมผ่าน Innovation Culture ซึ่งมี 4 CORE DISCIPLINE AREAS ได้แก่ BIOTECH, NANOTECH, DIGITAL/AI และ ROBOTICS/EV เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล ขับเคลื่อนและส่งต่อคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

23 ก.พ. 2565
0
แชร์หน้านี้: