หน้าแรก สวทช. จับมือ กสทช. – สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – สมาคมคนตาบอด – มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า โดยเฉพาะให้ “ผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาส” ได้ใช้สิทธิ์การเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
สวทช. จับมือ กสทช. – สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม – สมาคมคนตาบอด – มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า โดยเฉพาะให้ “ผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาส” ได้ใช้สิทธิ์การเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
30 มี.ค. 2567
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(29 มีนาคม 2567) ที่ห้องประชุม BIOTEC Auditorium ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 19 (NSTDA Annual Conference: NAC 2024) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันเป็นช่องทางสาธารณะที่ทุกคนควรเข้าถึงได้เพื่อความเท่าเทียมทางด้านโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และบริการสาธารณะ โดยจะผลักดันข้อกำหนดการ มาตรฐาน ให้เป็นแนวทางในการสร้างเนื้อหาและบริการดิจิทัลบนเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลโดยสะดวกถ้วนหน้า เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายคนพิการ รวมถึงการผลักดันกฎหมายและนโยบายที่เป็นการส่งเสริมการเข้าถึงเนื้อหาและบริการดิจิทัล

ในปี 2566 ที่ผ่านมา กสทช. และ สวทช. มีความร่วมมือกันในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมพื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 หรือ International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (i-CREATe 2023) รวมทั้ง กสทช. ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ สวทช. และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ในการจัดให้มี ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปผ่านโทรคมนาคมพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และสนับสนุนให้มีระบบ Daisy ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศ โดยให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

“และในวันนี้เราก็ได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของประชาชน รวมถึงคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างรู้เท่าทัน และมีสมรรถนะทางดิจิทัล และได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มเติมจนเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือในวันนี้ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่พวกเราทุกคนจะได้มีความตระหนัก มีความเข้าใจ และร่วมกันทำให้สังคมในยุคดิจิทัลนี้อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม” ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ กล่าว

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวปาฐกถาพิเศษ และมีการเสวนา การขับเคลื่อนให้เว็บไซต์ไทยเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าตามมาตรฐานสากล Driving Web Accessibility for All in Thailand towards International Standards” ซึ่งมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่าง ๆ ได้แก่ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และประธานพันธกิจด้านการพัฒนาสังคมดิจิทัล นางสาวรัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายมนต์ชัย ชุ่มอินทรจักร์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายจตุพล หนูท่าทอง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก มูลนิธิคนตาบอดไทย นายอภิรักษ์ ปนาทกูล UX Lead บริษัท ODDS จำกัด และ ดร.ชัชวาลย์ หาญสกุลบรรเทิง นักวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แชร์หน้านี้: