หน้าแรก สวทช. -บพข. คิก ออฟ ‘MED Drive’  ยกระดับความสามารถผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
สวทช. -บพข. คิก ออฟ ‘MED Drive’  ยกระดับความสามารถผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
27 ก.พ. 2567
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม (CO113) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานสัมมนาการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และ kick off โครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ หรือ MED Drive ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
โดยมี ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา ‘MED Drive’ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศ ด้วยกลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาด้านการตลาด การวิจัย วิเคราะห์ทดสอบแบบครบวงจร และการเชื่อมโยงหน่วยงานพันธมิตร ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ภายในงานยังมีการเสวนาของผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน เพื่อร่วมสร้างความเชื่อมั่น ความร่วมมือในการผลักดันผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ของไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ หรือ MED Drive เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สวทช. ในการผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรม ร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง โดยผนึกกำลังทั้งในด้านเทคนิค การบริหารจัดการ และส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับการสร้างนวัตกรรม โดย สวทช. มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย ห้องปฏิบัติการ อีกทั้งบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการประสานกับเครือข่ายเฉพาะด้าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
นางสาววรรณนิพา ทองสิมา ผู้อำนวยฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สวทช. กล่าวว่า การร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของอุตสาหกรรมของเครื่องมือแพทย์ไทยเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทำให้เกิดการขยายตลาดและสร้างรายเพิ่มขึ้นให้กับผู้ประกอบการ เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สร้างมูลค่า ยกระดับนวัตกรรม และคุณภาพ ทั้งนี้งานสัมมนาดังกล่าว  สวทช. เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์  และคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องแพทย์ไทยนั้นต้องตอบโจทย์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติในการสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
ด้าน รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวถึงบทบาทของ บพข. ในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการด้วย วทน. ว่า บพข. เป็นหน่วยให้ทุนขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งได้จัดสรรทุนจาก ววน. มาบริหารจัดการ โดยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 8 อุตสาหกรรม ซึ่ง 1 ในนั้น คือ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ เพื่อให้อุตสาหกรรมด้านนี้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในประเทศ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชานชนคนไทย

“บพข. ดูแลผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งประเทศไทยต้องขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง สวทช. บพข. และ 5 บริษัทด้านการแพทย์ ที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ทั้งนี้เชื่อว่าความร่วมมือในโครงการนี้ จะเกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพการแพทย์ และนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการเร่งไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ และช่วยทำให้ผู้ประกอบการ SMEs เป็นผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Innovation Driven Enterprise :IDE) ให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ และร่วมการสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มเข้มแข็งด้านสุขภาพการแพทย์ของประเทศที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว”  ผู้อำนวยการ บพข. กล่าวทิ้งท้าย

27 ก.พ. 2567
0
แชร์หน้านี้: