หน้าแรก กสทช. จับมือ สวทช. ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
กสทช. จับมือ สวทช. ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
3 ส.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : NSTDA and NBTC collaborate to foster inclusive broadcasting and telecommunication innovation

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology)

พร้อมทั้งแถลงข่าวร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมพื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (i-CREATe 2023) โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้บริหารคณะนักวิจัยทั้งสองหน่วยงานร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุมสายลม 5021 (หอประชุม ชั้น 2) สำนักงาน กสทช.

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สวทช. ครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกลุ่มคนทั่วไป และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของภาคการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) ในยุคดิจิทัล (Digital World) และการจัดให้มีบริการที่ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) โดยเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ การมีส่วนร่วม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสทางสังคม (Social Mobility) ให้กับกลุ่มคนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพ โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตัวเองและเพิ่มความสามารถในการดำเนินชีวิต และสร้างความเข้าถึงที่เท่าเทียมกัน (Equal Access) ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและสารสนเทศให้กับทุกคนในสังคม

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ในวันนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำไปสู่การสร้างโอกาสทางสังคม และการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีให้สำนักงาน กสทช. กับ สวทช. ได้เพิ่มพูนขีดความสามารถในการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สำนักงาน กสทช. พร้อมทำงาน และขยายความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับทุกคน ร่วมกับ สวทช. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า และก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สวทช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กสทช. ในการจัดให้มีศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินและคนพิการทางการพูดสามารถสื่อสารกับคนทั่วไปผ่านโทรคมนาคมพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ยังได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) นวัตกรรมที่ช่วยให้คนพิการหรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน สามารถเข้าถึงเนื้อหาของข่าว งานประชุมวิชาการ และการเรียนการสอนได้ เพื่อช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นเสียงพูดได้ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความแทนการฟังเสียง จากความร่วมมือด้วยดีตลอดมาจึงเป็นที่มาของความร่วมมือในวันนี้

สำหรับกิจกรรมในปี 2566 นี้ จะเป็นการร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมพื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 หรือ International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology: i-CREATe 2023 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 300 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล รูปแบบของงานมีทั้งการแสดงปาฐกถา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอบทความวิชาการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การเยี่ยมชมหน่วยงานด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมในทุกปี และในปีนี้จะทรงเสด็จเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวว่า ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (i-CREATe 2023) สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการสร้างความตระหนักและเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ การพัฒนานวัตกรรมและการจัดให้มีบริการที่ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อ Digital Inclusion : Digital ID และ Who Benefits from Digital Assistive Technology? และในปีพ.ศ. 2567 ประเทศไทยก็จะมีงานประชุม TDAC: Thailand Digital Accessibility Content ที่จะเป็นงานประชุมที่ให้ความสำคัญกับผู้พิการเช่นกัน

นอกจากนี้ ภายในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ยังมีการสัมมนาในหัวข้อแนวคิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการโทรคมนาคม โดยได้รับเกียรติจาก อ.มณเฑียร บุญตัน และการเสวนาในหัวข้อ Easy Read & Plain Language การเข้าถึงข้อมูลที่อ่านเข้าใจง่าย และภาษาที่เข้าใจได้สำหรับทุกคน โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเพื่อผู้พิการ

3 ส.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: