หน้าแรก สวทช. มอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
สวทช. มอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
31 มี.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

31 มีนาคม 2566 ห้องออดิทอเรียม อาคาร CC ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต(CFA)ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) “มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคผลิตและบริการ โดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. เป็นประธานในการมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ


ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต กล่าวว่า โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาบุคลาการแห่งอนาคต สวทช. เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลเป็นที่น่ายินดี โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างผู้เชี่ยวชาญไอทีเฉพาะด้านของประเทศให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้วิทยาการ การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามปัจจุบันการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์กรในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านการบริหาร การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้ใช้งบประมาณเพื่อการลงทุนในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แต่เครื่องมือที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือ การพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดังนั้นเพื่อผลักดันให้ศักยภาพของบุคลากรในสาขาวิชาชีพไอทีของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาและฝีมือแรงงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวัดมาตรฐานทักษะความรู้ด้านไอที โดยบุคลากรที่สอบผ่านในโครงการมาตรฐานวิชาชีพไอทีจะมีโอกาสเข้าสู่สังคมสารสนเทศและประกอบวิชาชีพได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษาพื้นฐาน นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ยังสามารถใช้มาตรฐานการสอบนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดความรู้ความสามารถในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน หรือปรับตำแหน่งงานภายในองค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องประกันความสามารถในการทำงานอีกด้วย

ทั้งนี้มีผู้สอบผ่านที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตรระดับประเทศและระดับกลุ่มประเทศสมาชิก ITPEC แล้วยังมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น จำนวนปีละ 2 ทุน จากรอบละ 1 ทุนด้วย โดย สวทช. ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 และสร้างความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน บริษัทและองค์กรต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ในเทคโนโลยีและพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”


นายนพดร ปัญญาจงถาวร รองผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) กล่าวว่า สวทช. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เล็งเห็นความสำคัญของการผลักดันให้เกิดมาตรฐานวิชาชีพไอที จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professional Examination (ITPE) โดยการสนับสนุนจาก IPA (Information Technology Promotion Agency) ภายใต้การกำกับดูแลของ METI (กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม) ของประเทศญี่ปุ่น ในการผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และไทยเพื่อยกระดับบุคลากรด้านไอทีให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดให้มีการจัดสอบพร้อมกันทั้งภูมิภาคอาเซียน ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่จะทำให้ผู้ประกอบการมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการกระตุ้นให้สถาบันการศึกษามีแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน


ทั้งนี้นับตั้งแต่ ปี 2549 ถึง ปัจจุบัน โครงการฯ ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และ หน่วยงานภายเอกชน จัดมีศูนย์สอบและสนามสอบทั่วประเทศ กว่า 50 หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนกระตุ้นให้เกิดการวัดผลสัมฤทธิ์ และประเมินความพร้อมสำหรับผู้สนใจทำงานด้านไอที และเพื่อเป็นเกียรติให้กับสถาบันการศึกษาจึงจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันการศึกษา จำนวน 19 หน่วยงาน ได้แก่ 1. ม.สงขลานครินทร์ และ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 2.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 5.ม.เอเชียอาคเนย์ 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 7. ม.พะเยา 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 9.ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 10.ม.ศรีปทุม 11.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 12.ม.ขอนแก่น 13.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 14.ม.สยาม 15.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 16.ม.วลัยลักษณ์ 17.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 18.มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยในปี 2565 มีจำนวนผู้ สอบผ่านจำนวน 230 คน แบ่งออกเป็น ระดับ 1: IP มีผู้สอบผ่าน 227 คน ระดับ 2: FE มีผู้ สอบผ่าน 3 คน

ทั้งนี้ปัจจุบันสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ดำเนินการจัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที แบ่งได้ 3 ระดับ
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination หรือ FE
ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination หรือ AP

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม E-mail: itpe@nstda.or.th

31 มี.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: