หน้าแรก สวทช. คว้า รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
สวทช. คว้า รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
30 พ.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล : ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) เข้าร่วมงานประกาศรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 (Digital Government Awards 2022) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัลพร้อมมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2022 พร้อมเป็นตัวแทนขึ้นรับโล่ 3 รางวัลได้แก่ 1. รางวัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่จัดทำนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล หรืออื่น ๆ เป็นหลัก 2. รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) และ 3. รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ได้ขึ้นรับโล่รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดย สวทช. ถือเป็น 1 ใน 19 หน่วยงานที่ได้คะแนนเต็มเท่ากับ 19 หน่วยงาน จากผลสำรวจการตอบคำถาม ตามแบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2565 ซึ่งพิจารณาจากระดับการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีการดำเนินการทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ การวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูล

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของไทยซึ่งมีหน้าที่ให้บริการประชาชน ควรขับเคลื่อนการทำงานด้วยดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล e-government สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญ คือ การทำให้ประชาชนผู้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงดิจิทัลได้ทุกช่วงวัย ใช้อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยทุกหน่วยงานภาครัฐต้องพัฒนาหน่วยงานเพื่อยกระดับรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.การบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ บนเว็บไซต์ data.go.th ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  2.การพัฒนายกระดับเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 3. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมเสนอทางเลือกหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในการบริการต่างๆ ของรัฐ หรือ e-Decision Marking ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน และ 4. การส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานภายนอกผ่าน Platform กลาง เช่น GDX, linkage Center เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนตาม ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อการให้บริการที่สะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน

30 พ.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: