หน้าแรก สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ KidDiary เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ
สวทช. ทูลเกล้าฯ ถวายโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ KidDiary เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ
29 ส.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. และ ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ นักวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ เนคเทค สวทช. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ หรือ KidDiary ซึ่งจัดทำในรูปแบบ offline ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ปัจจุบันเปิดให้บริการในรูปแบบ online) จำนวนทั้งสิ้น  500 ชุด เพื่อทรงนำไปใช้ในกิจกรรมของโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชทานแก่สถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ ฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับใช้ประโยชน์ในการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านโภชนาการและสุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการเจริญเติบโตใหม่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ยังได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “โปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการเด็ก 1 วัน – 19 ปี (KidDiary for Excel)” ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดฝึกอบรมสำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ อันได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 2566 โดย KidDiary เป็นคลังข้อมูลสุขภาพเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่มีความทันสมัยและเชื่อมโยงกันแบบ Real-time ในหน่วยงาน ช่วยให้เกิดการบูรณาการ การดูแลและส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กไทยให้มีสุขภาพดีสมวัย

ติดตามรายละเอียดโปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการ (KidDiary) ได้ที่เว็บไซต์ https://kiddiary.in.th/ และ https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/kiddiary-platform.html

29 ส.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: