หน้าแรก กมธ.อุดมศึกษาฯ ชื่นชมผลงาน สวทช. สร้างผลกระทบทุกภาคส่วน
กมธ.อุดมศึกษาฯ ชื่นชมผลงาน สวทช. สร้างผลกระทบทุกภาคส่วน
27 ก.ย. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 27 กันยายน 2566) ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี : ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมคณะผู้บริหาร สวทช. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 พร้อมด้วยกรรมาธิการและคณะ ในโอกาสเข้ารับฟังการดำเนินงานและเยี่ยมชมผลงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช.  กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “NSTDA Core Business” ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1.Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยปัจจุบันมีการขยายผลไปใช้งานทั่วประเทศ โดยมี 14 จังหวัดที่ใช้งานครบทุกหน่วยงานในจังหวัด 2. FoodSERP แพลตฟอร์มให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มสารสำคัญให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ ซึ่งเป็นการวิจัยที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าประเทศ จากการใช้ประโยชน์ที่ประเทศไทยมีจุดเด่นด้านทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

3. Digital Healthcare Platform แพลตฟอร์มบริการการแพทย์ดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะเรื่องของความแออัดในหน่วยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล โดย สวทช. ร่วมมือกับ สปสช. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้บริการทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนทั่วไปมีความสะดวกและเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ดียกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และ 4. Industry 4.0 Platform ซึ่งให้บริการ Digital transformation สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตแบบครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาภาคการผลิตของไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นศูนย์กลางภาคอุตสาหกรรมของเอเชีย

ทั้งนี้ ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สวทช. ได้บรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของ สวทช. ร่วมถึงแนะนำศูนย์แห่งชาติทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
ผู้อำนวยการหน่วยบริการนวัตกรรมดิจิทัลสำหรับเมือง
นำเสนอ Traffy Fondue

ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร
นำเสนอ FoodSERP

ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะทาง ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ นำเสนอ Digital Healthcare Platform

ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง
ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ EECi
นำเสนอ Industry 4.0 Platform

โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ โดยเป็นศูนย์ทดสอบ สอบเทียบ และวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐานสากล โดยบุคลากรมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย

ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

และได้เข้าชมห้องปฏิบัติการทดสอบ EMC เป็นห้องทดสอบการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้แสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานของ สวทช. พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการทุกภาคในสังคมและระดับประเทศ ผ่านการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

เพื่อนำไปขยายผลให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมาธิการฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการเยี่ยมชมในครั้งนี้นำไปสู่การจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป

27 ก.ย. 2566
0
แชร์หน้านี้: