หน้าแรก สวทช.เปิดบ้านต้อนรับคณะสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชีย
สวทช.เปิดบ้านต้อนรับคณะสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชีย
18 พ.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : นำโดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ที่ได้มาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งเอเชีย ประจำปี 2565 (Asian Seed Congress 2022) และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากทุกประเทศได้เข้าศึกษาดูงาน (Post Congress Tour)ในองค์กรภาครัฐที่มีศักยภาพและความโดดเด่นทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย

ซึ่ง สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยที่มีพันธกิจในการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ มีการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอาหาร มีผลงานวิจัยมากมายที่ได้ถ่ายทอดให้แก่ภาคเอกชนและรัฐนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการวิจัยและเชิงการค้า รวมถึงการพัฒนางานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน ทั้งนี้ สวทช. ได้นำเสนอผลงานต่าง ๆ ต่อคณะผู้เข้าเยี่ยมชมฯ จำนวน 100 คน ซึ่งพาเยี่ยมชม อาทิ เช่น

1. เทคโนโลยีการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยด้านโรคพืช จากห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

2. นวัตกรรมด้านพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาพืช ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

3. นวัตกรรมการปลูกพืชสมุนไพร (บัวบก ฟ้าทะลายโจร กระเพรา) และผักมูลค่าสูง (Superfood)ในระบบปิด ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


4. เทคโนโลยีโอมิกส์ ของศูนย์โอมิกส์แห่งชาติห้องปฏิบัติการ (National Omics Center:NOC)

5. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทคโนโลยีการปลูกกัญชาและกัญชงในระบบปิด เทคโนโลยีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชในระยะยาว ของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand:NBT)


6. Smart greenhouse & Smart farm technology ของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

18 พ.ย. 2565
0
แชร์หน้านี้: