หน้าแรก สวทช. เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมแสดงนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว” ในงาน “ดนตรีในสวน: H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”
สวทช. เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมแสดงนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว” ในงาน “ดนตรีในสวน: H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”
6 ธ.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2566: น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2566 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ที่สวนหลวงพระราม 8 เชิงสะพานพระราม 8 (ถนนอรุณอมรินทร์) พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้บริหาร อว. และหน่วยงานในสังกัด โดยศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ เข้าร่วมงาน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรี H.M.song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ การเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้แก่ การแสดงโขน การแสดงบินโดรนแปรอักษร การแสดงการวาดภาพ และศิลปกรรมช่างไทย และการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ 9 ด้าน ได้แก่  พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ  พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้นำนิทรรศการยีนความหอม ความภูมิใจของคนไทยมาร่วมจัดแสดง โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชื่อกระทรวงในขณะนั้น) ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวและผลิตข้าวไทยและกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนความหอมในข้าว ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัจจุบันคือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว ซึ่งการค้นพบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการปกป้องการนำยีนความหอมไปใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตสารหอมในข้าว และการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต่อไป ในการนี้สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกสิทธิบัตรให้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551

 

6 ธ.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: