หน้าแรก สวทช. โดย ไบโอเทค-เอ็มเทคได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 จำนวน 3 โครงการ ด้านรถไฟความเร็วสูง มันสำปะหลังและเห็ด
สวทช. โดย ไบโอเทค-เอ็มเทคได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 จำนวน 3 โครงการ ด้านรถไฟความเร็วสูง มันสำปะหลังและเห็ด
5 ก.พ. 2567
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

5 กุมภาพันธ์ 2567 – ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ: นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายอู๋ จื้ออยู่ (Mr. Wu Zhiwu) อัครราชทูตและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดงานการประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566

พร้อมด้วยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัด อว. น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ประธานคณะทำงาน รมว.อว. และ น.ส.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าร่วมงาน โดย อว. ได้รับงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง จำนวนทั้งหมด 13 โครงการ ในวงเงินงบประมาณรวม 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 103 ล้านบาท

ทั้งนี้ สวทช. ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในประเทศและการจัดเตรียมร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการรถไฟความเร็วสูง (Technological Capability Enhancement of Local Industries and Product Standardization Initiative in Accordance with High-speed Railway Project Requirements) โดย กลุ่มวิจัยระบบรางและการขนส่งสมัยใหม่ เอ็มเทค

2) การส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังที่ยั่งยืนในประเทศแถบลุ่มน้ำโขงผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลังและการผลิตท่อนพันธุ์ปลอดโรค (Promotion of sustainable cassava production in the Mekong region through dissemination of cassava mosaic disease diagnostic and clean cassava seed production technologies) โดย กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นหาสารชีวภาพ ไบโอเทค

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเห็ดบริโภคได้เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืนระหว่างประเทศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (Technology transfer and knowledge exchange on edible mushrooms for economic and agriculture sustainable development among countries in the Mekong region) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ไบโอเทค

ทีมวิจัยจากไบโอเทค-เอ็มเทค สวทช.

กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 6 ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย ไทย จีน กัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ในกรอบการพัฒนาด้านความเชื่อมโยง การพัฒนาศักยภาพในการผลิต เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทรัพยากรน้ำ การเกษตรและการขจัดความยากจน

5 ก.พ. 2567
0
แชร์หน้านี้: