หน้าแรก สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ
สวทช. ปฐมนิเทศ 34 นักเรียนทุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 เตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ
1 ธ.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566) ณ ห้อง BW ชั้น 6 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานสัมมนาและปฐมนิเทศนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

ดร.พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีว่า ในปีนี้มีผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภททุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ในต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 34 คน ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 5-6 ปี การจัดสัมมนาและปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง มีวิทยากรมาช่วยแนะนำเรื่องการเรียน , ระเบียบข้อควรปฏิบัติ, การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น , ทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตลอดจนเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนทุน ฝ่ายนักเรียนทุน สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งจะช่วยดูแลติดตามและให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุนในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเรียนจบและกลับมาปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนต่อไป

“ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนที่ได้รับโอกาสดีครั้งนี้ พร้อมขอให้นักเรียนทุนทุกคนมีความสุขกับการเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์การเรียน การทำงานวิจัย การบริหารการวิจัย การสร้างเครือข่ายงานวิจัย และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์กลับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและพัฒนาประเทศชาติต่อไป” ดร.พัชร์ลิตา กล่าว

สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษา ฝ่ายนักเรียนทุนฯ ได้เชิญ ผศ.ดร.ศุภาพิชญ์ มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา มาบรรยายในหัวข้อ “ชีวิตสดใส ปรับตัวอย่างไรเมื่ออยู่ต่างแดน”

 

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเพื่อให้คำแนะนำและเล่าประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตต่างแดนโดยนักเรียนทุนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาจากประเทศต่างๆ ประกอบด้วย ดร.รอยต่อ เจริญสินโอฬาร นักเรียนทุนรุ่นพี่จากสหรัฐอเมริกา , ดร.สุวิจักขณ์ เดียวอิศเรศ นักเรียนทุนรุ่นพี่จากสหราชอาณาจักร , ดร.วรัญญา อุสมา นักเรียนทุนรุ่นพี่จากญี่ปุ่น , ดร.วศิน ผลชีวิน นักเรียนทุนรุ่นพี่จากเนเธอร์แลนด์ และ ดร.ศิรินทรา แว่วศรี นักเรียนทุนรุ่นพี่จากออสเตรเลีย  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ อดีตนักเรียนทุนฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

 

ทั้งนี้ โครงการนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ประกอบด้วยทุน 3 ประเภท ได้แก่ ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา , ทุนบุคคลทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ไปศึกษาตรี-โท-เอก ในต่างประเทศ และทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ศึกษาวิชาต่างประเทศ และศึกษาวิชาในประเทศ

จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,434 คน (ทุนต่างประเทศ 5,055 คน , ทุนในประเทศ 379 คน) สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 4,076 คน (ทุนต่างประเทศ 3,790 คน , ทุนในประเทศ 286 คน) ผู้สำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

1 ธ.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: