หน้าแรก สวทช. จัดกิจกรรมวันดินโลก เนื่องในโอกาส “วันดินโลก” เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สวทช. จัดกิจกรรมวันดินโลก เนื่องในโอกาส “วันดินโลก” เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
8 ธ.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(8 ธันวาคม 2565) ณ พื้นที่ด้านข้างอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “วันดินโลก” เพื่อร่วมปลูก พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน “ดิน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก โดยมี นางสาวศิรินาถ แถบทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และพนักงาน สวทช. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

“ต้นก้ามปู” หรือ “ต้นจามจุรี” เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีลักษณะเป็นทรงพุ่ม ให้ร่มเงาสร้างความร่มรื่น โดยใบของต้นก้ามปูนั้นมีธาตุอาหารสูง โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักในการเจริญเติบโตของพืชดินที่ผสมใบก้ามปูจึงเหมาะแก่การบำรุงรักษาต้นไม้ ซึ่งพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี มีต้นก้ามปูอยู่มากกระจายอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูการผลัดใบ จะมีใบก้ามปูเป็นจำนวนมากหล่นทับถมบริเวณใต้ต้น ซึ่งการทับถมของใบก้ามปูทำให้มีปุ๋ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการช่วยย่อยสลายและทำให้เกิดกระบวนการหมักตามธรรมชาติ พร้อมกันนี้ ฝ่ายอาคารสถานที่ และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร จัดให้ความรู้ เรื่อง “ปุ๋ยหมักจากใบก้ามปู (ตามธรรมชาติ) และวิธีการนำมาใช้ประโยชน์” ให้แก่พนักงานสวทช. คนสวน และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทำปุ๋ยทั้งที่สำนักงานและที่บ้านได้  เป็นการการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี อีกทั้งยังช่วยกำจัดเศษใบไม้ ช่วยลดปัญหามลพิษจากการเผา และช่วยลดปัญหาขยะอินทรีย์ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ “วันดินโลก (World Soil Day)” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทย และเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน

แชร์หน้านี้: