หน้าแรก ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก NSTI (NBT&NOC)
ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก NSTI (NBT&NOC)
24 พ.ย. 2564
0
กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษาและวิจัย สวทช.

(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 3 ธ.ค. 64)
สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยที่มีแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก ในลักษณะของการเป็น NSTDA postdoctoral school เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากทั้งในและต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานวิจัยภายใต้การดูแลของนักวิจัยพี่เลี้ยงของ สวทช. และเครือข่ายวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานวิจัย และอาศัยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยของ สวทช. โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐาน เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยอาชีพนำไปสู่การเสริมสร้าง career path ให้กับนักวิจัยหลังปริญญาเอก ในการก้าวไปสู่การทำงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น จึงเป็นกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับสูง เพื่อผลิตนักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาพฤกษศาสตร์, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ , Ecology/remote sensing หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ไม่เกิน 5 ปี
 • มีผลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรกในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor เป็นที่ยอมรับ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีสิทธิบัตร
 • สามารถทำงานวิจัยเต็มเวลา ที่ สวทช.
 • จบสาขาวิชาหรือมีความเชี่ยวชาญดังต่อไปนี้ Biology, Molecular Biology, Molecular pathology, Chemistry, Molecular Genetics, Biochemistry, Food Biotechnology, Microbiology, Virology, Plant Physiology, Plant Biochemistry, Ecology/remote sensing หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ด้านเมตาโบโลมิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้เน้นด้านอนุกรมวิธานพืช โดยมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 มีความความรู้และเคยทำวิจัยด้านอนุกรมวิธานพืชและการประเมินสถานะภาพของพื้บในระดับโลก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ขอบเขตงานและผลงานที่คาดหวัง

 • ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor อย่างน้อย 1 เรื่อง และ/หรือ เข้าบรรยายในการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเลขที่คำขอยื่นจดสิทธิบัตรหรือผลงานทางวิชาการอื่นที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ของ สวทช.
 • จัดทำรายงานการศึกษาวิจัยทุก 6 เดือน
 • อื่นๆ ตามที่ สวทช. กำหนด

 

ระยะเวลาทุน

สนับสนุนทุนเป็นระยะเวลา 1 ปี และอาจพิจารณาสนับสนุนต่อในปีที่ 2 โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

20 ตุลาคม 2564 – 3 ธันวาคม 2564

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • ใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาเอก
 • บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 • หนังสือรับรอง 3 ฉบับ

 

ดาวน์โหลด
แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

 

ติดต่อ

ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล (HRSS)
(คุณศิถยา เมธาวีกุลชัย)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71123
อีเมล์ sitthaya@nstda.or.th

แชร์หน้านี้: